Środki unijne dla gospodarki komunalnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie, prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz produkcji energii cieplnej. Obecne działania Spółki koncentrują się na realizacji dwóch dużych projektów.

 

Przez ostatnie lata nasza Spółka intensywnie przygotowywała się do aplikowania o środki unijne na realizację kolejnych strategicznych projektów. Przy wsparciu unijnego dofinansowania realizowany jest duży projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Projekt ten jest kontynuacją naszych wcześniejszych działań, w wyniku których w ostatnich latach Spółka zainwestowała w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną kwotę ponad 100 mln zł. Teraz przyszedł czas na modernizację i hermetyzację oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęcia wody w Szczepańcowej. Realizacja tych inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności naszych usług, a także zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków dla okolicznych mieszkańców.

Wartość całego projektu to ponad 44 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 22,9 mln zł co stanowi 63,7%.

Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

MPGK Krosno dostarcza wodę do 11 gmin a ścieki są odbierane i oczyszczane z terenu 10 gmin.

 

W zakresie gospodarki odpadowej wyzwania stawiane przed samorządami i mieszkańcami są bardzo duże. Rosną wymagania w zakresie odzysku związane z wdrożeniem gospodarki circular ekonomy. Gminy są zobowiązane do zwiększenia obowiązkowych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów. Gminy są również obowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów przekazywanych do składowania. Aby spełnić wszystkie te wymagania niezbędna jest współpraca gmin i realizacja wspólnych projektów, tak aby zrealizować niezbędne inwestycje w infrastrukturę komunalną i wypracować efektywne systemy segregacji.

Współpraca samorządów jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku mniejszych gmin, które nie są w stanie samodzielnie realizować projektów inwestycyjnych a w szczególności nie są w stanie pozyskać dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt MPGK Krosno Sp. z o.o. realizowany jest na potrzeby 20 gmin regionu zamieszkałych przez ok. 250 tys. mieszkańców.

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Miasto Krosno zawarła 20 porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania i porządku w gminie, a następnie powierzyła naszej Spółce zadania w zakresie zagospodarowania odpadów oraz realizację całego projektu inwestycyjnego.

Jednym z założeń współpracy gmin w regionie jest dążenie do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi, tak aby możliwe było osiągnięcie nałożonych na gminy obowiązków w tym zakresie. Do spełnienia tych założeń niezbędna jest realizacja inwestycji w infrastrukturę RIPOK, a w szczególności modernizacja linii mechanicznych ukierunkowana na maksymalizację procesów odzysku odpadów oraz modernizacja części biologicznej, a także doposażenie zakładu w maszyny i urządzenia.

Ostatnie lata to intensywne przygotowania Naszej Spółki do modernizacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów – RIPOK w Krośnie.

Modernizacja instalacji istotnie przyczyni się do osiągnięcia docelowych, wymaganych przepisami poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. W całym projekcie niezwykle ważnym aspektem jest wyeliminowanie jakichkolwiek uciążliwości Zakładu. Stąd duże nakłady inwestycyjne na hermetyzację procesów technologicznych przetwarzania odpadów, w szczególności odpadów biologicznych oraz na oczyszczanie powietrza poprocesowego aby wyeliminować uciążliwości zapachowe dla otoczenia. Wartość całego projektu to 55 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 67% i będzie to kwota blisko 35,4 mln zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020.

MPGK Krosno Sp. z o.o. będzie w tym przedsięwzięciu podmiotem realizującym zadania powierzone ale współdziałanie samorządów będzie również ukierunkowane na działania edukacyjne i budowę efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów. Taka współpraca samorządów będzie też bazą do realizacji kolejnych wspólnych projektów, czyli dalszych inwestycji w infrastrukturę gospodarki odpadowej, która poprawi efektywność odzysku, ale przyniesie też korzyści dla mieszkańców i środowiska.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Krosno i realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej. Wartość przychodów Spółki za rok 2016 to  66.450.333 zł. MPGK zatrudnia 315 osób.

MPGK Krosno Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą przez następujące Zakłady:

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji

– Oddział Energetyki Cieplnej

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

 

Na rzecz Zakładów działalności podstawowej prowadzona jest działalność pomocnicza poprzez Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.

 

Misja MPGK w Krośnie Sp. z o. o.

„Pracujemy dla mieszkańców i dla środowiska.”

Tak zdefiniowana misja Spółki oznacza szczególną dbałość o środowisko oraz o zapewnienie efektywności usług świadczonych dla mieszkańców.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest największym i jednocześnie najstarszym z zakładów wchodzących w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. Zakład powstał w 1938 roku. Głównym zadaniem ZWK jest produkcja i dystrybucja wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z zachowaniem wysokich standardów związanych z ochroną środowiska. W skład Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wchodzi Zakład Uzdatniania Wody w Iskrzyni, Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie, Zakład Uzdatniania Wody w Szczepańcowej oraz Oczyszczalnia Ścieków.

W 2016 ZWK wyprodukował 5.119.999 m3 wody i oczyścił 8.232.948 m3 ścieków (wraz z dopływem). Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami to 697,6 km, natomiast długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 947,3 km.

 

Oddział Energetyki Cieplnej wyposażony jest w 5 kotłów wodnych, przepływowych, wodnorurkowych. wysokotemperaturowych, opalanych miałem węglowym, o łącznej mocy zainstalowanej 46,43 MW oraz wybudowaną w ostatnich latach niezależną instalację Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,255 MWe) opalany biomasą. Realizacja tej inwestycji zaowocowała uznaniem naszych działań i zakwalifikowaniem „krośnieńskiego systemu ciepłowniczego” jako efektywnego systemu ciepłowniczego. Otwiera to przed Spółką realne szanse na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania (zarówno ze środków unijnych jak i krajowych) na budowę nowych sieci ciepłowniczych oraz na modernizację eksploatowanych sieci, jak również na modernizację źródła ciepła i dalsze zwiększenie udziału paliw odnawianych. Pracujemy nad pozyskaniem dofinansowania dla tych przedsięwzięć. Projekt bloku energetycznego na paliwa alternatywne nie został uwzględniony w WPGO 2016-2022, z tego powodu nie możemy aplikować o środki z POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie jest bardzo atrakcyjne dofinansowanie zewnętrzne na poziomie 70%. Jednak całkowicie nie zamknęliśmy tego projektu i nadal poszukujemy innych możliwości dofinansowania tej inwestycji.

Roczna produkcja ciepła w OEC to 261.525 GJ. Produkcja energii elektrycznej w 2016r. wyniosła 8.430 MWh. Długość sieci ciepłowniczych wynosi na terenie Miasta Krosna 28.868 km w tym 15.583 km to sieć preizolowana.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów od 2012 roku posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK dla regionu południowego. Obecnie obsługuje 31 gmin z regionu.

Zakład jest technologicznym centrum systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie. Obecnie ZUO przetwarza miesięcznie ok. 4.400 ton odpadów komunalnych. W 2016 r. łączny strumień dostarczonych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych wyniósł 53.286 Mg.

 

MPGK Krosno Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 12

tel. 13 436 8311, 13 474 8320. fax 13 436 86 78

e-mail: poczta@mpgk.krosno.pl

www.ekrosno.pl www.odzyskajmyenergie.pl www.taniaenergiakrosno.pl

(fot. 1 – Krośnieński Holding Komunalny)

(fot. 2 – Krośnieński Holding Komunalny)

(fot. 3 – Krośnieński Holding Komunalny)

(fot. 4 – Krośnieński Holding Komunalny)

 

(fot. 5 – Krośnieński Holding Komunalny)

Wydania archiwalne