Nowoczesna firma z misją społeczną

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim jako największy dostarczyciel ciepła systemowego w mieście, świadczy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Dzięki wypracowywaniu zysków, Spółka modernizuje na bieżąco źródło ciepła i sieci przesyłowe. Nie zapomina przy tym o kwestiach związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością biznesu, wspierając również często inicjatywy o zasięgu ponadlokalnym.

Funkcjonalność, konkurencyjność, sprawność

PEC w Radzyniu Podlaskim to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie, systematycznie modernizując kotły w celu ciągłego podnoszenia ich sprawności i niezawodności. Wymienia stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej oraz modernizuje węzły cieplne. Spółka dysponuje nowoczesną instalacją zmiękczania i odgazowania wody sieciowej. Komputeryzuje procesy wytwarzania i przesyłu ciepła, które dostarcza do ponad 60% obiektów w mieście. Celem podejmowanych działań jest nie tylko spełnianie wysokich wymagań swoich odbiorców, ale również ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. W latach 2015-2018 Przedsiębiorstwo znacznie przyspieszyło działania modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie funkcjonalności, konkurencyjności i sprawności źródła ciepła oraz sieci przesyłowych. – Pierwszym zadaniem inwestycyjnym rozpoczętym w 2015 roku, była modernizacja układu odpylania spalin kotła WR-5M nr 2, co zapewniło spełnienie norm emisyjnych tego kotła – wyjaśnia Jerzy Woźniak Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. – Drugim bardzo ważnym zadaniem było zakupienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Jego wdrażanie rozpoczęto w listopadzie 2015 roku i trwało do czerwca 2016 roku System zapewnia sprawniejsze funkcjonowanie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.
W końcu 2015 roku zmniejszono nominalną moc ciepłowni poniżej 20 MW, poprzez wyłączenie z eksploatacji jednego z kotłów. Dzięki temu PEC nie musiał kupować uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których wartość systematycznie rośnie. W 2016 roku został całkowicie zmodernizowany jeden z pracujących kotłów WR 5. Wszystkie jego elementy zostały wymienione na nowe, zastosowano pełną automatykę oraz wmontowano nową instalację odpylania z filtrami workowymi. Inwestycja ta służyła poprawie efektywności energetycznej. Zamontowano także elementy automatyki, które spowodowały zintegrowanie pracy wszystkich pracujących kotłów. W tym samym roku wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej, wykorzystującą proces odtleniania katalitycznego o skuteczności powyżej 99,8%. Instalacja jest przy tym stosunkowo prosta i efektywna, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, zajmuje mało miejsca, a katalizator procesu nie zużywa się. Ostatni etap modernizacji zamknął się w grudniu 2018 roku. Zakończono wtedy przebudowę czwartego kotła o mocy 2,5 MW w technologii ścian szczelnych, który wcześniej był wyłączony z eksploatacji. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy efektywności pracy ciepłowni (szczególnie poza sezonem grzewczym) oraz zwiększenia jej mocy, co pozwala na pozyskiwanie kolejnych odbiorców ciepła.

Nowe sieci, węzły cieplne i elektronika

W latach 2015-2018 radzyński PEC wybudował nowe sieci charakteryzujące się wysokimi parametrami (o długości 900 mb) oraz niskimi (440 mb). Ponadto zamontowano 20 nowych węzłów cieplnych u odbiorców. Prace modernizacyjne w źródle ciepła, węzłach i sieciach przesyłowych, przyczyniły się do spadku zużycia paliwa pierwotnego jakim jest węgiel – z 55 kg/GJ w 2014 roku do 53 kg/GJ w roku 2017. Ponadto co roku Spółka inwestuje w urządzenia telemetryczne, które umożliwiają zdalne sterowanie pracą węzłów cieplnych. Pozwala to na znaczne usprawnienie ich obsługi oraz stabilizację procesów zachodzących w sieciach przesyłowych. Przekłada się to na wymierne korzyści finansowe nie tylko dla dostawcy, ale przede wszystkim odbiorcy ciepła. W 2018 roku zostały zamontowane urządzenia elektroniczne (moduły) na licznikach zużycia energii cieplnej, co umożliwia zdalne i szybkie odczytywanie zużycia ciepła. W ciągu czterech ostatnich lat Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim wydatkowało łącznie na inwestycje około 6,2 mln zł, w tym 3 mln zł w formie pożyczek.

Od PEC-u do elektrociepłowni

W końcu 2018 roku Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dotację w wysokości ponad 3,5 mln zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na inwestycję pod nazwą: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”. Projekt zakłada zainstalowanie dwóch kogeneracyjnych silników gazowych. Wniosek już w lutym bieżącego roku przeszedł ocenę formalną, zaś jego ocena merytoryczna powinna nastąpić w drugiej połowie 2019 roku. Prezes J. Woźniak wylicza korzyści wynikające z planowanej inwestycji: – Dążymy do tego, aby stała się ona faktem, ponieważ jej zrealizowanie przyniosłoby efekt w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o około 7000 t/rok oraz obniżenia poziomu spalania miału węglowego o około 2000 t. Ponadto moglibyśmy produkować energię elektryczną na własne potrzeby, zaś jej nadmiar sprzedawać do sieci energetycznej. Dzięki tej inwestycji nasza ciepłownia wzbiłaby się na wyższy pułap technologiczny, stając się elektrociepłownią.

Z ponadlokalnym wsparciem

Przedsiębiorstwu nie obca jest społeczna odpowiedzialność biznesu. PEC w Radzyniu Podlaskim jest darczyńcą dla szeregu podmiotów, m.in. stowarzyszeń i fundacji, działających w sferze kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, szkół oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej ludziom poszkodowanym w różny sposób. Spółka współfinansuje występy artystów muzyków w ramach corocznych Dni Karola Lipińskiego oraz wydarzenia teatralne z udziałem artystów spoza miasta. Na pomoc mogą liczyć młodzi radzyńscy akordeoniści z zespołu „Arti Sentemo”, sportowcy uprawiający piłkę nożną, tenis stołowy, taekwon-do, szachy. Ze wsparcia finansowego korzystają ponadto radzyńskie stowarzyszenia zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Ósmy kolor tęczy „Paraolimpiada”, Parafialny Zespół Caritas, kluby seniora, a także instytucje zlokalizowane na terenie całego kraju, jak np. Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie czy Fundacja Koniczynka w Chorzowie. W samym tylko 2018 roku na wymienione działania wydatkowano ok. 30 tys. zł.

Trochę historii…

Budowę ciepłowni w Radzyniu Podlaskim rozpoczęto w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia, z chwilą zaistnienia potrzeby ogrzania powstających bloków mieszkalnych na tzw. Osiedlu Zabielska oraz budowanego szpitala. W latach 90. nastąpiła likwidacja większości małych źródeł ciepła w centrum miasta, co w znacznej mierze przyczyniało się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Dużo wcześniej, bo w 1985 roku połączono z ciepłownią Osiedle Bulwary. Następnie w 1994 roku zlikwidowano kotłownie w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i Ostrowieckiej 30. Trzy lata później przestała funkcjonować kotłownia w Pałacu Potockich, a w 2001 roku w Urzędzie Miasta przy ul. Warszawskiej. Nieustanne działania w następnych latach, aż po dzień dzisiejszy, spowodowały kolejne likwidacje małych kotłowni zarówno w centrum, jak i na obrzeżach Radzynia Podlaskiego. W dniu 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę komunalną, w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Od tego czasu nosi ono nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, z kapitałem zakładowym o wartości 2,23 mln zł.

(fot. 1 – PEC Radzyń Podlaski)

(fot. 2 – PEC Radzyń Podlaski)

(fot. 3 – PEC Radzyń Podlaski)

Wydania archiwalne