Podwyższamy standardy spółdzielczej bankowości

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku funkcjonując w oparciu o prawo spółdzielcze prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków, utrzymując jednocześnie bliskie relacje ze społecznością lokalną w zakresie realizacji zadań w sferze kulturalno-oświatowej, jak również sponsoringu oraz dofinansowania bieżących inicjatyw i potrzeb lokalnych.

13 placówek w 5 województwach

W czerwcu 1948 roku z inicjatywy miejscowych kupców, rzemieślników, rolników i urzędników powstał Bank Ludowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który był protoplastą obecnie funkcjonującego Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Teren działania obejmował miasto Drezdenko oraz okoliczne wioski. Przez 40 lat Bank funkcjonował jako placówka podległa państwowemu Bankowi Gospodarki Żywnościowej. Bank Ludowy został przekształcony w styczniu 1950 roku w Gminną Kasę Spółdzielczą, zmieniając od marca 1961 roku swoją nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Bank Spółdzielczy. Największym sukcesem tego okresu był kapitalny remont zabytkowego budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Drezdenku, wykonany w latach 1983-1985. Znalazła się w nim pierwsza własna siedziba Banku, która jest nią do dnia dzisiejszego. Właściwy i ukierunkowany rozwój Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego rozpoczął się na początku lat 90. XX wieku i trwa do dnia dzisiejszego.
– W 1992 roku została utworzona pierwsza zewnętrzna filia w Międzychodzie, zaś cztery lata później nasz bank, jako jeden z pierwszych, stał się aktywnym uczestnikiem procesu konsolidacji sektora spółdzielczości bankowej, przejmując Bank Spółdzielczy w Strzelcach Krajeńskich, a w 1997 roku będący na granicy bankructwa Bank Spółdzielczy w Krzyżu Wielkopolskim – wylicza Andrzej Kiszakiewicz, Prezes Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. – Obecnie nasz bank osiągając sumę bilansową w wysokości 320 mln zł oraz kapitał własny o wartości ponad 40 mln zł, jest jednym z najlepszych banków spółdzielczych w Polsce. Dzięki uzyskanemu zezwoleniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, możemy prowadzić działalność w 13 placówkach, zlokalizowanych na terenie pięciu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.
Ostatnie 20-lecie to dla Banku Spółdzielczego w Drezdenku okres wzmożonych inwestycji: od ciągłego inwestowania w podwyższenie standardów obsługi klienta w placówkach Banku, po rozbudowę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Modernizacji poddano wszystkie placówki, zarówno wygląd zewnętrzny budynków, ich otoczenie, a także wnętrza. Wymieniono i rozbudowano cały sprzęt informatyczny i teleinformatyczny. Rozpoczęto na szeroką skalę akcję podwyższanie kwalifikacji pracowników zarówno poprzez szkolenia, jak i studia podyplomowe. Zmodernizowano zasady obsługi klientów, wprowadzając zasadę kompleksowej obsługi przy jednym stanowisku. Cel przyświecał ten sam co w poprzednich latach – dostosować wygląd placówek oraz poziom obsługi do standardów nowoczesnej bankowości. Rozpoczęto również politykę poszerzania zakresu działania, nawiązując współpracę z Agencjami w Drezdenku, Strzelcach Krajeńskich i Gorzowie Wielkopolskim.

Otwarci na klientów – empatyczni wobec mieszkańców

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku posiada w swojej bogatej ofercie depozytowej lokaty odnawialne ze stałym i zmiennym oprocentowaniem (sprzedaż ciągła, nie limitowana), lokaty sezonowe będące lokatami nieodnawialnymi z określonym okresem dopuszczalnej sprzedaży, a także rachunki oszczędnościowe bezterminowe oraz rachunki oszczędnościowe terminowe (Skarbonka). Wśród lokat sezonowych, największym zainteresowaniem klientów cieszą się SGB-lokaty, których sprzedaż zorganizowana jest przy współudziale Banku Zrzeszającego: każde ulokowane 500 zł bierze udział w losowaniu nagród jako jeden udział (w przypadku lokat 3-miesięcznych) oraz dwa udziały (lokaty 6-miesięczne). Bank wprowadza również do oferty własne lokaty sezonowe, związane z konkretnymi uroczystościami, np. z okazji obchodów 700-lecia miasta Drezdenka w 2017 roku czy w 2018 roku z okazji 70. rocznicy swojego powstania. LWBS w Drezdenku posiada również w swoim portfelu kredyty dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych. Specjalna oferta w tym względzie jest skierowana do rolników. W zależności od potrzeb mogą oni skorzystać z trzech kredytów: obrotowego Plon (na bieżące potrzeby), inwestycyjnego Euro Rolnik (na inwestycje związane z rozwojem gospodarstwa rolnego) oraz AgroEkspres (na drobne inwestycje i bieżące potrzeby). Regularnie pojawiają się w ofercie również sezonowe produkty kredytowe skierowane do konsumentów, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb potencjalnych klientów. Na wsparcie finansowe mogą liczyć również przedsiębiorcy, z którymi współpracuje Bank. – Nie zamykamy się na żadne pomysły, starając się znaleźć rozwiązania służące naszym klientom w finansowaniu działalności bieżącej lub inwestycyjnej. Mimo ciągle zmieniającego się otoczenia prawnego, które nakłada coraz to nowe obowiązki, czynimy starania, aby nie odbijały się one negatywnie na kliencie – podsumowuje Jarosław Jerzy Wiceprezes Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. Zmieniające się otoczenie oraz rozwój konkurencji spowodowały, że bank starając się pozostać liderem miejscowego rynku finansowego wprowadził do oferty bankowość mobilną oraz szeroki wachlarz produktów kartowych, w tym karty walutowe.
Poza działalnością statutową, LWBS angażuje się w życie lokalnej społeczności. Mieszkańcy terenów, na których działa Bank mogą liczyć na wsparcie finansowe, zarówno w organizacji lokalnych imprez kulturalnych lub sportowych, jak i przedsięwzięć mających na celu podkreślenie uroku okolicznych miejscowości lub odnowienie zabytków, których na tym terenie sporo, czy też w prywatnych tragediach, gdzie każda złotówka jest na wagę złota. Na takie cele Bank wydaje corocznie dziesiątki tysięcy złotych, co przekłada się na markę tej instytucji. Środki finansowe przekazywane są m.in. na kluby sportowe, festiwale, konkursy, festyny rodzinne, organizacje taneczne (np. Małe Mażoretki), a także wydarzenia przygotowywane przez parafie i stowarzyszenia (np. wyjazdy młodzieżowe).

W gronie najlepszych w Polsce

Działalność Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, była wielokrotnie nagradzana. W ubiegłym roku został wpisany do „Europejskiego Rejestru Renomowanych” otrzymując certyfikat o numerze ANC 12427, co daje prawo udziału w programie gospodarczo-konsumenckim EURO-RENOMA. „Europejski Rejestr Renomowanych” promuje i wspiera przedsiębiorstwa i instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swoją działalność na zasadach etyki biznesowej. W 2018 roku uzyskał również tytuł Złoty HIT 2018 za modelowe zarządzanie Bankiem Spółdzielczym, uwzględniające doświadczenie zespołu pracowników banku i 70-letnią tradycję. Wartym odnotowania sukcesem Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, jest również znalezienie się w czołowej 10. najlepszych Banków Spółdzielczych w Polsce, w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

 

(fot. 1 – LWBS Bank)

Wydania archiwalne