W stronę Europejskiego Zielonego Ładu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła i jego sprzedażą do odbiorców na terenie miasta. W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, Spółka zrealizowała największą w swojej historii inwestycję pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”, która wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu i odejścia od węgla.

Dotychczas podstawowe źródło ciepła stanowiła ciepłownia węglowa, natomiast ciepłownie gazowe wykorzystywane były jako tzw. źródła szczytowe, uruchamiane podczas zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Nowopowstała jednostka wytwórcza wysokosprawnej kogeneracji, oparta na dwóch jednakowych silnikach gazowych o mocy cieplnej 6,56 MW i mocy elektrycznej 6,41 MW, będzie stanowiła podstawę systemu ciepłowniczego w sezonie letnim. Natomiast w okresie zimowym zastąpi znacząco produkcję z ciepłowni węglowej. Energia elektryczna wyprodukowana w jednostkach wytwórczych trafi do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja, natomiast energia cieplna zasili system ciepłowniczy PEC.
– Budowa jednostki wysokosprawnej kogeneracji wpłynie znacząco na jakość powietrza w Mińsku Mazowieckim i tym samym kierunek strategii rozwoju Spółki wpisze się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu – przekonuje Jarosław Belkiewicz Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. – Dodatkowo zróżnicowanie źródeł przychodów poprzez rozpoczęcie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, poprawi kondycję Przedsiębiorstwa oraz stabilność jego funkcjonowania.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 31,5 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w wysokości 8.911.870, zł, co stanowi ok. 42 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny Spółki wyniósł około 10,5 mln zł brutto, co w porównaniu z rocznymi przychodami na poziomie 16-17 mln zł, pokazuje skalę inwestycji. Na uwagę zasługuje tempo realizacji projektu: proces budowlany trwał ok. 16 miesięcy. Na sukces inwestycji składa się nie tylko odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa, ale również współpraca z profesjonalnym Wykonawcą oraz Inżynierem Kontraktu, odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją przedsięwzięcia. Szczególną rolę w pozytywnym przebiegu procesu budowlanego odegrały władze Miasta Mińska Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego.
Projekt poza dofinansowaniem unijnym otrzymał współfinasowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12.304.509,99 zł.

 

 

 

 

 

 

Wydania archiwalne