Niezawodni na przekór pandemii

Mimo trudnych warunków związanych z koronawirusem, Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu funkcjonowała bez żadnych zakłóceń, kontynuując zaplanowane inwestycje, wdrażając nowe technologie oraz realizując plany w oparciu o politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Rok 2020 zakończył się bardzo dobrą kondycją finansową, Spółka utrzymuje ponadto nadpłynność finansową umożliwiającą jej dynamiczny wzrost. Jednocześnie ceny wody i ścieków należą do najniższych w kraju.

Rozwój w zgodzie z ekologią

Obecnie realizowane są zaawansowane projekty z udziałem funduszy unijnych – m.in. projekt „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”, rozłożony na lata 2017-2022, na łączną kwotę blisko 210 milionów złotych. Jest to największa inwestycja w historii Opola, mająca kluczowe znaczenie pod kątem ekologii i ochrony środowiska, a także poprawy jakości usług kanalizacyjnych. Projekt realizuje bezpośrednio misję Spółki: „Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków, stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie” oraz jest odzwierciedleniem przyjętych strategii i zadań statutowych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Odnosi się także do podstawowych wartości istotnych dla firmy, tj. wysokiej jakości świadczonych usług oraz ochrony środowiska, odpowiadających oczekiwaniom Klientów oraz instytucji współpracujących. Celem Projektu jest umożliwienie korzystania z udoskonalonego systemu oczyszczania ścieków oraz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej. Warto tu zaznaczyć, że wzrost jakości oferowanych usług nie wpłynie na wzrost cen za odbiór ścieków, które są jednymi z najniższych w Polsce. Realizacja działań pozwoli również na wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do zapobiegania zanieczyszczania wód powierzchniowych w Polsce oraz ochrony stanu ekologicznego Bałtyku.

Nastąpi także usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania osadów, zapewniające mieszkańcom odpowiednie warunki bytowo-gospodarcze. Wpłynie to również na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej.

Z miastem i z mieszkańcami

WiK w Opolu wspomógł także proces inwestycyjny Miasta Opola o kolejną kwotę 100 mln zł. Wynika to z umowy dotyczącej zbycia 25% udziałów miasta w Spółce, podpisanej z Polskim Funduszem Rozwoju. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ dzięki niej można realizować ważne miejskie inwestycje. Spółka nieprzerwanie realizuje strategię budowania relacji z jej społecznym otoczeniem, opierającej się na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. W przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest generowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, misją WiK w Opolu jest służba lokalnej społeczności. CSR jest dobrowolnym zobowiązaniem i wynikiem dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. Spółka wspiera lokalne instytucje realizujące zadania w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji, dobroczynności, sponsoringu. W 2020 roku przeznaczono na cele wpisujące się w CSR 1 836 000 zł. Wsparcie otrzymały lokalne instytucje sportu i kultury, a także szpitale i fundacje, przyczyniając się do walki z pandemią. W Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021, WiK w Opolu zajął ponownie 3. miejsce. – Utrzymanie pozycji na podium, to dowód na doskonałą kondycję Spółki, szczególnie biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności roku 2020, gdzie dominującym tematem była pandemia koronawirusa – podkreśla Prezes Zarządu Ireneusz Jaki. Spółka jest ponadto laureatem wielu nagród takich, jak Gazele Biznesu czy Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej.

(fot. 1 – WiK Opole)

(fot. 2 – WiK Opole)

Wydania archiwalne