Florahumus nagrodzony tytułem Konsumencki Lider Jakości – Debiut Roku 2021

Florahumus nagrodzony tytułem Konsumencki Lider Jakości – Debiut Roku 2021

Gleby urodzajne charakteryzują się wysoką zawartością węgla organicznego. W Polsce dominują jednak gleby lekkie, wytworzone z piasków o niskiej pojemności wodnej i niskiej zawartości materii organicznej (1-2% C organicznego).

Wykorzystaj resztki pożniwne

Jednym z działań, które należałoby podjąć w celu zwiększenia zasobów materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo (szczególnie w glebach ornych), jest stosowanie nawożenia organicznego oraz możliwie maksymalne pozostawianie resztek pozbiorownych i przekształcenie ich w wartościowy nawóz.

Cenne źródło

Resztki pożniwne to cenne źródło składników pokarmowych (na jednym hektarze można uzyskać ok.: 25 kg N, 15 kg P₂O₅, 80 kg K₂O oraz 7 kg Mg) i materii organicznej. Z tego powodu nie powinno się ich usuwać z pola lub (co jest niedopuszczalne) spalać.
Resztki pożniwne ulegają różnym przemianom w glebie. Tempo ich rozkładu zależy od składu chemicznego biomasy, porowatości i wilgotności gleby, dostępności składników pokarmowych determinujących rozwój mikroorganizmów.

Pomogą kwasy humusowe

Rozkład resztek pozbiorowych jest procesem biologicznym, uwarunkowanym obecnością bakterii i grzybów. Nie jest to proces, który odbywa się w trybie natychmiastowym w glebie, ale można go przyspieszyć stosując m. in. biostymulatory na bazie kwasów humusowych. Kwasy humusowe dostarczają energii mikroorganizmom glebowym, a także magazynują składniki pokarmowe wykorzystywane następnie przez młode rośliny. Substancje te poprawiają wzrost korzeni, liści i pędów, ale także stymulują kiełkowanie różnych gatunków roślin uprawnych. W ostatnich latach pojawiają się doniesienia o zmniejszaniu, niwelowaniu czy łagodzeniu przez kwasy humusowe negatywnych skutków różnorakich stresów (suszy i zasolenia) u roślin.

Postaw na innowację

Biostymulator FLORAHUMUS należy do innowacyjnych biostymulatorów coraz szerzej stosowanych w nowoczesnej produkcji rolniczej, który nie tylko wpływa na plony nasion, ale także przyspiesza rozkład i przekształcenie resztek pożniwnych w próchnicę. Może być w łatwy sposób stosowany zarówno dolistnie, jak również doglebowo. Skuteczność preparatu była kompleksowo badana w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w doświadczeniu polowym, w trakcie którego oceniono jego wpływ na wzrost, rozwój i plonowanie rzepaku ozimego.
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że zastosowanie preparatu FLORAHUMUS wpłynęło pozytywnie zarówno na jakość plonu, jak i jego wielkość.

Lepsza fotosynteza

Z naszych obserwacji wynika, że dolistne zastosowanie preparatu FLORAHUMUS wpływa na zwiększenie powierzchni blaszki liściowej roślin i zawartości w nich chlorofilu. Wpływa to na znaczne zwiększenie wydajności fotosyntezy, co finalnie przekłada się na wzrost plonowania o ponad 10%.

Większe i silniejsze korzenie

Rośliny, na których zastosowano preparat FLORAHUMUS charakteryzowały się także lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym (o około 25%). Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia pobierania przez rośliny wody i składników pokarmowych z gleby. Lepiej rozwinięty system korzeniowy gwarantuje łatwiejsze przetrwanie przez rośliny w warunkach stresowych, do których należy np. okresowa susza. Dobrze wykształcony system korzeniowy ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy uprawach prowadzonych na glebach lekkich, których areał uprawowy w Polsce jest największy.

Więcej biomasy

W wyniku zastosowania preparatu stwierdzono także zwiększenie ilości wartościowej biomasy wytworzonej przez uprawiane rośliny, która pozostawiona w glebie ulega rozkładowi i zwiększa w niej zawartość próchnicy. Większa zawartość próchnicy we wszystkich typach gleb wpływa na:
– zwiększenie pojemności sorpcyjnej – w szczególności sorpcji wymiennej. Większa pojemność sorpcyjna gleby powoduje lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych i zwiększa opłacalność produkcji roślinnej,
– strukturę gleby – struktura gruzełkowata o optymalnych stosunkach wodno-powietrznych.
Gleba z odpowiednią ilością próchnicy charakteryzuje się lepszą strukturą, dzięki której lepiej rozwija się system korzeniowy roślin, a tym samym uprawiana roślina,
– retencję wodną gleb – pozwala ograniczyć negatywne skutki niedoboru wody w trakcie okresu wegetacyjnego,
– utrzymanie odpowiedniego pH.
Wyniki badań polowych preparatu FLORAHUMUS prowadzonych zarówno w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, jak również przez samego producenta preparatu wskazują jednoznacznie, że jego zastosowanie jest ekonomicznie uzasadnione zarówno z punktu widzenia opłacalności produkcji rolnej, jak również poprawy właściwości gleb, na których prowadzona jest uprawa.

(fot. 1 – Florahumus)

Wydania archiwalne