Wiarygodni, kompetentni i … ekspansywni

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu oraz dystrybucji ciepła na terenie miasta. Spółka zabezpiecza ponad 70 % potrzeb cieplnych Włocławka, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, klimatyzację i wentylację. MPEC realizuje strategię ekspansji rynkowej, kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość świadczonych usług z gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne oraz bieżące potrzeby zatrudnianych pracowników i mieszkańców miasta.

Dywersyfikacja w praktyce

Energia cieplna na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego jest wytwarzana we własnym źródle ciepła, którym jest ciepłownia przedsiębiorstwa zlokalizowana przy ulicy Teligi 1 we Włocławku. Produkowane przez Spółkę ciepło systemowe trafia do budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych, instytucji oraz wielu obiektów użyteczności publicznej. Zapewnia ono odbiorcom komfort cieplny w pomieszczeniach oraz optymalną temperaturę ciepłej wody użytkowej. Ciepło systemowe jest rozprowadzane do odbiorców sieciami ciepłowniczymi o łącznej długości ponad 111 km. Całkowita moc cieplna zainstalowanych jednostek kotłowych w ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku wynosi blisko 173 MW, zaś wielkość sprzedaży ciepła to około 1 mln GJ w skali roku.
– Nasza Spółka dysponuje również drugim źródłem ciepła, zlokalizowanym przy ul. Zakręt 8 we Włocławku, w którym spalany jest olej opałowy oraz paliwo odnawialne – biomasa (pellet) – informuje Jacek Kuźniewicz Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. – Udział ciepła wyprodukowanego z biomasy i dostarczonego do sieci zasilanej z tego źródła, w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w 2017 roku wyniósł 60,92%. Natomiast udział ciepła wyprodukowanego z biomasy i dostarczonego do sieci zasilanej z tego źródła, w stosunku do ogólnej ilości ciepła dostarczonego do wszystkich sieci należących do przedsiębiorstwa, kształtował się w ubiegłym roku na poziomie 0,19 % .
Oprócz podstawowej działalności związanej z dostarczaniem ciepła systemowego, włocławski MPEC zajmuje się również niekoncesjonowaną. W jej zakres wchodzi m.in. eksploatacja, konserwacja oraz bieżące remonty urządzeń i instalacji
ciepłowniczych.

Z ekologicznymi wyzwaniami

Istotne miejsce w działalności MPEC we Włocławku zajmuje dbałość o środowisko naturalne. W strategii przedsiębiorstwa jest to główny priorytet działań i jeden z ważniejszych celów działalności operacyjnej. Spółka eliminuje zagrożenia ekologiczne, prowadząc od początku swojego funkcjonowania politykę sprzyjającą ochronie środowiska. Wszystkie działania podporządkowane są zasadzie długofalowego zrównoważonego rozwoju, co oznacza konieczność uwzględniania wymogów ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach inwestycyjnych i organizacyjnych. Kluczowym wyznacznikiem realizacji wytyczonych celów środowiskowych w przedsiębiorstwie, jest ciągłe obniżanie poziomu wskaźników w odniesieniu do produkcji ciepła. Efekty związane z realizacją optymalnej strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa, a także duża wrażliwość społeczna MPEC we Włocławku godząca interes odbiorców i ekosystemu z ekonomicznym interesem Spółki, jest już od wielu lat dostrzegana i wyróżniana. W latach 2007-2009 Przedsiębiorstwo było trzykrotnie nagradzane w konkursie „Klucz Sukcesu”, za podejmowane działania modernizacyjne. Spółka może również poszczycić się tytułem „Firma Fair Play” (2007-2013). Szczególne miejsce wśród otrzymanych nagród zajmują wyróżnienia przyznane za istotny wkład w zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska, w tym m.in. „Rubinowy HIT Pomorza i Kujaw 2011 z gwiazdką”, za realizację projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz „Palladowy HIT 2017” za montaż systemu monitorującego zanieczyszczenia emitowane do powietrza. Włocławski MPEC może również pochwalić się zajęciem wysokiego, 10. miejsca w konkursie „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2010”, zorganizowanym przez Gazetę Pomorską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „Dotacje Unijne w 2010 roku”. Prezes J. Kuźniewicz nie ukrywając satysfakcji z otrzymanych wyróżnień w kwestii działalności proekologicznej, wybiega jednak w przyszłość: – Poważnym wyzwaniem, któremu nasze przedsiębiorstwo musi sprostać w najbliższych latach, staje się budowa kompleksowej instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin, z dostosowaniem jej do zaostrzonych wymogów Dyrektywy IED i konkluzji BAT. W najbliższych planach rozważane są nowe inwestycje, w których zakres wchodziłaby budowa bloku wysokosprawnej kogeneracji lub instalacji spalania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

W stronę (cieplnej) ekspansji

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku dba o pozytywną opinię i wizerunek w otoczeniu. W ciągu ponad 45 lat swojej działalności firma kierowała się polityką zrównoważonej ewolucji swojego rozwoju, kładąc jednocześnie duży nacisk na bezawaryjną dostawę energii cieplnej do odbiorców w mieście oraz wysoką jakość świadczonych usług. Jako wiarygodna i kompetentna daje gwarancję wysokiego bezpieczeństwa energetycznego Włocławka. Odpowiadając na potrzeby rynku w zakresie dostawy ciepła, Przedsiębiorstwo systematycznie rozbudowuje system ciepłowniczy w mieście, dążąc do pełnego zaspokajania potrzeb odbiorców oraz ich rosnących oczekiwań związanych z kompleksowym korzystaniem z ciepła systemowego. Realizowana we włocławskim MPEC-u strategia ekspansji rynkowej, skierowana jest na działania pozwalające na rozbudowę sieci ciepłownicznej w nowych rejonach miasta, pozbawionych do tej pory ciepła z systemu scentralizowanego. W tym celu została m.in. zakończona budowa magistrali ciepłowniczej do osiedla mieszkaniowego Mielęcin-Michelin. Łączna moc zamówiona po wybudowaniu systemu ciepłowniczego w tej części miasta wyniesie ponad 4,2 MW, z czego na ciepłą wodę użytkową przypadać będzie 0,66 MW
Dla pracowników i mieszkańców

Spółka stawia na bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników – w ubiegłym roku na ten cel wydatkowano blisko 80 tys. zł. Budżet wydatków na szkolenia jest ustalany corocznie przez Zarząd Spółki i stanowi podstawę do planowania i realizacji szkoleń pracowników. Potrzeby w zakresie szkolenia są określane na podstawie dokonanej oceny pracy i kompetencji pracowników: kierownicy poszczególnych działów biorą pod uwagę zgodność kompetencji pracownika z wymaganiami kwalifikacyjnymi na danym stanowisku oraz wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa. Z kolei oferty na przeprowadzanie poszczególnych szkoleń są wybierane przede wszystkim pod kątem zgodności z oczekiwaniami proponowanych programów szkoleń i jednostek szkoleniowych, warunków finansowych (kosztów danego szkolenia) oraz dostępnych terminów przeprowadzenia szkoleń.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku realizuje również zadania wynikące z szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu, włączając się aktywnie w życie miasta. Na wsparcie mogą liczyć m.in. szkoły stowarzyszenia oraz ośrodki wychowawcze. Spółka sponsoruje również instytucje kulturalne, m.in. Chór Młodzieżowy „Canto” czy Stowarzyszenie Edukacyjno- Teatralne Teatr “NASZ”, a także miejskie kluby sportowe: m.in. Włocławski Klub Karate Kyokushin, Włocławski Klub Biegacza Maratończyk, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „VACTRA” (w organizacji „Biegu Kujawiaka”), Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie. Na bieżąco jest udzialana pomoc finansowa Włocławskiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych „Eurointegracja” oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Włocławka mogą ponadto korzystać z zakupionego przez MPEC urządzenia do rozruchu silników samochodów, dostępnego nieodpłatnie w siedzibie Straży Miejskiej.

 

(fot 1. MPEC Włocławek)

(fot 2. MPEC Włocławek)

(fot 3. MPEC Włocławek)

(fot 4. MPEC Włocławek)

Wydania archiwalne