Poza ramy z ustawy

Budowa i eksploatacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, to chleb powszedni wszystkich Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce. Od lat z tych ram wyłamuje się Stargardzkie TBS, realizując mieszkania wspomagane i inne programy społeczne, a także budując obiekty użyteczności publicznej.

Potrzebny Dom” wciąż rośnie …

Początki mieszkalnictwa wspomaganego w Stargardzie to lata 1998-1999. Dziś to już kompleksowy program mieszkaniowy „Potrzebny Dom”. W jego ramach funkcjonują podprogramy: „Bez Barier”, dla niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie ze wsparciem opiekunów-asystentów; „Nie Sami”, zapewniający mieszkania przystosowane dla osób starszych, przy jednoczesnym wsparciu w codziennym życiu; „Na Start”, dla opuszczających formy pieczy zastępczej, stwarzający warunki do przystosowania się do codziennego życia, funkcjonowania w społeczeństwie oraz uzyskania samodzielnego mieszkania; „Nasz Dom”, dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego, w ramach którego placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przy wykorzystaniu założeń mieszkań rodzinkowych oraz „Od Nowa”, dla osób bezdomnych umożliwiający dwuetapowe dojście do własnego mieszkania. – Kolejnym krokiem w realizacji mieszkań dla osób ze szczególnymi potrzebami, będą mieszkania dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, w ramach partnerskiego projektu „Azymut – Samodzielność”, realizowanego ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój – informuje Agata Kmieć-Łuciuk Prezes Zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zaś Miasto Stargard poprzez Stargardzkie TBS i Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, jest uczestnikiem projektu odpowiedzialnym za jego prowadzenie i właściwe przygotowanie mieszkań. Spółka we współpracy z Miastem uruchomiła ponadto w 2019 r. program bezpłatnych napraw „Złota Rączka”, przeznaczony dla posiadaczy Stargardzkiej Karty Seniora. Mogą oni liczyć np. na wymianę żarówki, naprawę gniazdek elektrycznych, cieknącego kranu czy niedziałającej spłuczki.

… rośnie też Stargardzkie Centrum Nauki

Liczne programy mieszkaniowe, pomoc osobom starszym to nie koniec przekraczania ram przez Stargardzką Spółkę, która zrealizowała i zarządza budynkiem oświatowym mieszczącym odziały przedszkolne i wczesnoszkolne. W trakcie realizacji jest kolejny budynek niemieszkalny – Stargardzkie Centrum Nauki. Będzie to nowoczesna placówka edukacyjna i kulturalna, która w swoim założeniu ma rozbudzić aktywność i ciekawość świata oraz wzbogacić wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych w atrakcyjnej i przystępnej formie. Projekt SCN jest realizowany w partnerstwie Miasta Stargard, Stargardzkiego TBS i Stargardzkiego Centrum Kultury. Inwestycję współfinansuje Unia Europejska w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

(fot. 1 – Stargardzkie TBS)

Wydania archiwalne