Dla poprawy dostępności

Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” w ramach prowadzonych modernizacji, stara się poprawić dostępność do budynków mieszkańcom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami dziecięcymi. W 2017 roku zrealizowała pilotażową przebudowę szybu dźwigowego, uzyskując dodatkowy przystanek na poziomie wejścia. Obecnie rozwiązanie to jest stosowane we wszystkich budynkach, w których wymieniane są dźwigi osobowe

Kłopotliwe pochylnie, nielegalne kładki

Jednym z działań ułatwiających komunikację, jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Ze względu jednak na specyfikę istniejących budynków, gdzie wejście znajduje się na poziomie chodnika, a wewnątrz aby dostać się do windy należy pokonać wysokość tzw. półpiętra, trudno jest zrealizować odpowiednie pochylnie zgodne z przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Problemu nie rozwiązują też ruchome, opuszczane na bieg schodowy kładki, ponieważ jest to sprzeczne z przepisami. – Wobec takiej sytuacji, postanowiliśmy podjąć działania, które mogłyby ominąć ten problem – wyjaśnia Edward Młynarczyk Prezes Zarządu WSBM „Chomiczówka”. – W 2017 roku wykonano w jednym z budynków przebudowę szybu dźwigowego, uzyskując dodatkowy przystanek na poziomie wejścia. Pilotażowe rozwiązanie okazało się sukcesem, poprawiło bowiem diametralnie dostępność do budynku. Zarząd Spółdzielni zdecydował, że w budynkach, w których wymieniane będą dźwigi osobowe, będzie wykonywana jednocześnie przebudowa umożliwiająca dostęp z poziomu terenu.

Wspólnie z mieszkańcami

Przebudowa szybów dźwigowych wyklucza możliwość korzystania z urządzeń zsypowych, ze względu na usytuowanie dodatkowego przystanku w pomieszczeniu zsypu. Konieczna była w większości budynków zgoda mieszkańców i taka zgoda została wyrażona. Niebagatelną kwestią są również koszty modernizacji, sięgające ponad 200 tys. zł. Kwota ta nie jest łatwa do zebrania przez mieszkańców, dlatego inwestycje postępują etapowo. Zarząd Spółdzielni stara się pozyskać środki w ramach rządowego programu „Dostępność plus”. Rozważana jest też możliwość skredytowania takich przedsięwzięć (rozłożenie płatności na 3 lata lub opcja leasingu spłacanego w ciągu 5 lat). W nielicznych przypadkach środki pochodzą z Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz likwidacji barier architektonicznych. – Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i Zarządu Spółdzielni, zrealizowano już kilkadziesiąt takich inwestycji. Planujemy również podobną skalę na przyszłość – podsumowuje Prezes E. Młynarczyk

Wydania archiwalne