Firma z energią – nie tylko cieplną

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. od wielu lat podejmuje działania rozwijające firmę. Prowadzone inwestycje to nie tylko podwyższanie standardów życia mieszkańców Miasta Siedlce, ale również dbanie o środowisko naturalne. Dzięki wielu odważnym decyzjom, PE może pochwalić się dziś jednym z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce.

 

Na przestrzeni lat  

 PE w Siedlcach jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju, zdecydowało się na radykalną zmianę i w 2002 roku uruchomiło pierwszy blok kogeneracyjny złożony z dwóch turbin gazowych. W 2012 roku ruszył drugi blok, składający się z dwóch turbin gazowych i turbiny parowej. Ostatnie dziesięciolecie to nieustanna realizacja inwestycji, m.in. przystosowanie układu wody sieciowej oraz układu chłodzenia EC-2 do potrzeb odbioru ciepła z kondensacyjnej turbiny parowej, modernizacja 3 kotłów węglowych z wykorzystaniem technologii ścian szczelnych, modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej (wymiana rur tradycyjnych na preizolowane), rozwój „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej”, monitoring jakości powietrza czy budowa instalacji fotowoltaicznej. Celem podejmowanych działań jest nie tylko zwiększenie maksymalnej wydajności urządzeń, zmniejszenie zużycia węgla/gazu na wyprodukowanie jednostki ciepła czy zmniejszenie strat na przesyle, ale również ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 

Dalsze plany rozwojowe 

 Zaostrzenia norm emisji zanieczyszczeń oznaczają dla Spółki podjęcie kolejnych kroków w kierunku dalszej rozbudowy kogeneracji gazowej oraz inwestycje w OZE. 23 września 2021 roku podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia „Konwersja kotłów typu WR 25 nr K4 i K5 zainstalowanych w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach na kotły opalane gazem”. Równolegle realizowana jest inwestycja pn. „Modernizacja kotła wodnego WR 25 nr K1 w technologii ścian szczelnych zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach oraz budowa instalacji OZE”. Inwestycje te wraz ze zmniejszeniem mocy kotła węglowego nr K2 oraz likwidacją kotła nr K6, pozwolą na zmniejszenie mocy kotłów węglowych poniżej limitu 50 MW określającego konieczność spełniania wymogów Dyrektywy IED.  

Projekt pn. „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i stacją ciepłowniczą w Siedlcach”, to kolejna ogromna inwestycja szacowana na 45 mln zł. Jej realizacja możliwa jest dzięki wsparciu NFOŚiGW. Projekt zakłada szereg działań w zakresie zwiększenia udziału wysokosprawnej kogeneracji gazowej w wytwarzaniu ciepła systemowego. Inwestycja obejmuje: budowę kogeneracji gazowej o mocy ok. 8 MWe, budowę instalacji wytwarzania chłodu z ciepła oraz magazynu energii, budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 4046 m i modernizację wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska. Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2024 roku. 

 

Alternatywne źródła ciepła 

 Największym wyzwaniem stojącym przed Spółką jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wdrożenie projektu może pomóc rozwiązać problem rosnących cen ciepła, paliw kopalnych a także składowania odpadów. ITPOK to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Instalacja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami, w którym dzięki odzyskowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii. Całkowity koszt inwestycji to około 150 mln zł, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych pokryje dotacja z NFOŚiGW. 

(fot. 1 – PEC Siedlce)

Wydania archiwalne