PEC w Radzyniu Podlaskim – efektywność w parze z misją społeczną

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim jest największym lokalnym dostawcą energii cieplnej do budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i instytucji. Dzięki wypracowywaniu zysków, Spółka nieustannie modernizuje źródło ciepła, węzły i sieci przesyłowe. Dążenia przedsiębiorstwa idą w kierunku niezawodności, ekonomiczności i poprawy efektu ekologicznego, z jednocześnie silnym naciskiem kładzionym na kwestie związane z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością biznesu, w tym wsparciem inicjatyw o zasięgu ponadlokalnym.

 

Po pierwsze: kompleksowa modernizacja 

 PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie, systematycznie modernizując źródło ciepła w celu podniesienia jego sprawności i niezawodności. Na bieżąco wymienia stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej, modernizuje węzły cieplne, a także komputeryzuje procesy wytwarzania i przesyłu ciepła, które dostarcza do ponad 60% obiektów w mieście. Celem podejmowanych działań jest nie tylko spełnianie wysokich wymagań odbiorców, ale również ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. – W latach 2016-2021 znacznie przyspieszyliśmy działania modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie funkcjonalności, konkurencyjności i sprawności źródła ciepła oraz sieci przesyłowych – podkreśla Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. – Od 2016 roku zmniejszona została nominalna moc ciepłowni poniżej 20 MW, poprzez wyłączenie z eksploatacji jednego z kotłów. Radzyński PEC od tego czasu nie uczestniczy z systemie ETS i nie kupuje uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których wartość jest obecnie bardzo wysoka. W 2016 roku został całkowicie zmodernizowany jeden z pracujących kotłów WR 5. Wszystkie jego elementy zostały wymienione na nowe, zastosowano pełną automatykę oraz wmontowano nową instalację odpylania z filtrami workowymi. Inwestycja ta służyła poprawie efektywności energetycznej. Zamontowano także elementy automatyki, które spowodowały zintegrowanie pracy wszystkich pracujących kotłów. W tym samym roku wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej, wykorzystującą proces odtleniania katalitycznego o skuteczności powyżej 99,8%. Instalacja jest przy tym stosunkowo prosta i efektywna, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji i zajmuje mało miejsca. Następny etap modernizacji źródła ciepła przeprowadzono w 2018 roku. Ukończono wtedy przebudowę czwartego kotła o mocy 2,5 MW w technologii ścian szczelnych, który wcześniej był wyłączony z eksploatacji. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy efektywności pracy ciepłowni (szczególnie poza sezonem grzewczym) oraz zwiększenia jej mocy, co pozwoliło przyłączać kolejnych odbiorców ciepła.  

         

Po drugie: wykorzystanie dotacji unijnych 

 Od 2018 roku Zarząd Przedsiębiorstwa zmierzając w kierunku zmniejszania ilości spalanego węgla, rozpoczął starania o uzyskanie dotacji unijnej w NFOŚiGW na nową inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Założeniem było zainstalowanie dwóch silników gazowych kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej 1,51 MWth. Instalacja wyprodukuje energię elektryczną w ilości ok. 7880 MWh/rok oraz energię cieplną w ilości ok. 39000 GJ/rok (ok. 27% obecnej produkcji).  Zadanie jest sfinansowane z dotacji UE w kwocie 3,517 mln zł oraz długoterminowej pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w kwocie 3,811 mln zł. Inwestycja została ukończona pod koniec 2021 roku, a obecnie trwają rozruchy próbne i eksploatacja obiektu. Efektem pracy instalacji jest spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 7800 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ok. 23500 GJ/rok. Dzięki jej funkcjonowaniu zmniejszy się zużycie miału węglowego o ok. 2000 ton/rok. Poza tym Spółka  spodziewa się efektu finansowego w postaci dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, której część (9-10%) zostanie przeznaczona na własne potrzeby. Warto podkreślić, iż produkcja energii cieplnej z kogeneracji, pracując także poza sezonem grzewczym, dostarczy energię do ogrzania wody użytkowej. Nie będzie więc potrzeby uruchamiania kotłów węglowych w okresie letnim, co wpłynie dodatnio na czystość powietrza w Radzyniu Podlaskim.      

Drugim zadaniem z udziałem dotacji unijnej, jest ukończony w 2021 roku projekt pn: „Termomodernizacja  budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Inwestycja opiewała na kwotę 395 tys. zł brutto, w tym uzyskana dotacja z UE wynosiła 138 tys. zł. Zadanie obejmowało: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Dzięki tej inwestycji Przedsiębiorstwo zmniejszyło koszt swojego funkcjonowania.   

W latach 2016-2021 radzyński PEC wybudował nowe sieci o długości ponad 2,4 km, zamontował 31 nowych węzłów cieplnych oraz pozyskał 83 odbiorców ciepła. Co roku Spółka inwestuje w urządzenia telemetryczne, które umożliwiają zdalne sterowanie pracą węzłów cieplnych. Pozwala to na znaczne usprawnienie ich obsługi oraz stabilizację procesów zachodzących w sieciach przesyłowych. Przekłada się to na wymierne korzyści finansowe nie tylko dla dostawcy, ale przede wszystkim odbiorcy ciepła. Zamontowano także urządzenia elektroniczne (moduły) na licznikach zużycia energii cieplnej, co umożliwia zdalne i szybkie odczytywanie zużycia ciepła.          

W ciągu sześciu ostatnich lat Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim wydatkowało łącznie na inwestycje około 12,8 mln zł, w tym 7,4 mln zł w formie pożyczek, 3,7 mln zł dotacji UE i 1,7 mln. zł. środków własnych.  

PEC w każdym roku wypracowuje zysk, który w 2021 roku osiągnął wysokość 609 tys. zł netto, co nie było łatwe ze względu na realizację trudnych zadań z dotacjami unijnymi.   

 

 Po trzecie: ponadlokalny darczyńca  

 Radzyński PEC od lat kładzie duży nacisk na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Spółka jest darczyńcą dla szeregu podmiotów, m.in. stowarzyszeń i fundacji, działających w sferze kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, szkół oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej ludziom poszkodowanym w różny sposób.  Współfinansuje występy artystów muzyków w ramach corocznych Dni Karola Lipińskiego oraz wydarzenia teatralne z udziałem artystów spoza miasta. Na pomoc mogą liczyć młodzi radzyńscy akordeoniści z zespołu „Arti Sentemo”, sportowcy uprawiający piłkę nożną, tenis stołowy, taekwon-do, szachy. Ze wsparcia finansowego korzystają ponadto radzyńskie stowarzyszenia zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Ósmy kolor tęczy „Paraolimpiada”, Parafialny Zespół Caritas, kluby seniora, a także instytucje zlokalizowane na terenie całego kraju, jak np. Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie czy Fundacja Koniczynka w Chorzowie, Fundacja Siepomaga. Spółka w 2021 roku wydała na ten cel 33 tys. zł.   

 

Trochę historii … 

 Budowę ciepłowni w Radzyniu Podlaskim rozpoczęto w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia, z chwilą zaistnienia potrzeby ogrzania powstających bloków mieszkalnych na tzw. Osiedlu Zabielska oraz budowanego szpitala. W 1985 roku podłączono najstarsze bloki należące do Osiedla Bulwary. W latach 90. nastąpiła likwidacja większości małych źródeł ciepła w centrum miasta, co w znacznej mierze przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. W latach 1994-2001 stopniowo likwidowano kotłownie w centrum miasta, zaś ostatnia należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej DOM została wygaszona w 2018 roku, a bloki spółdzielni przyłączone do PEC. 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę komunalną, w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Od tego czasu nosi ono nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, z kapitałem zakładowym o wartości 2,23 mln zł. 

(fot. 1 – PEC Radzyń Podlaski)

(fot. 2 – PEC Radzyń Podlaski)

(fot. 3 – PEC Radzyń Podlaski)

Wydania archiwalne