Stargardzkie TBS – otwarci na potrzeby i problemy mieszkańców miasta

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. już od blisko ćwierćwiecza buduje nie tylko budynki mieszkalne, ale także obiekty użyteczności publicznej. W jego portfolio są m.in. żłobek, budynek oświatowy mieszczący przedszkole i szkołę, noclegownia dla bezdomnych, a także prężnie funkcjonujące Stargardzkie Centrum Nauki. Ponadto od wielu lat Spółka realizuje Program „Potrzebny Dom”, w ramach którego zapewnia ponad 100 mieszkań wspomaganych dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, bezdomnych oraz dzieci opuszczających formy pieczy zastępczej. Wszystkie inwestycje prowadzone są z wykorzystaniem finansowania zwrotnego z BGK, w ramach rządowego programu popierania budownictwa społecznego oraz z udziałem finansowym Gminy – Miasta Stargard i innych partycypantów.

 

Z nowymi inwestycjami

 Stargardzkie TBS dysponuje 34 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 856 lokali o powierzchni przeszło 40 tys. m². W jego zasobach są również 63 lokale użytkowe zajmujące łącznie  blisko 6,5 tys. m². – Naszą ostatnią realizacją jest oddany do użytku w bieżącym roku  budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 72 – informuje Agata Kmieć-Łuciuk Prezes Zarządu Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – Inwestycja ta została zrealizowana z wykorzystaniem finansowania zwrotnego z BGK w ramach rządowego programu popierania budownictwa społecznego (1.405.000 zł), z udziałem finansowym Gminy – Miasta Stargard oraz partycypantów. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 1.303.565 zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 500.950 zł. Ponadto przyszli najemcy zostaną objęci dopłatami do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

W 2021 roku Spółka podjęła działania zmierzające do uruchomienia programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”. Na podstawie przygotowanej w 2020 r. koncepcji opracowane zostały jego szczegóły, natomiast Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę o przeniesieniu aportem działki o powierzchni 4.048 m2 na rzecz Spółki. Powstaną na niej dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W każdym budynku będzie po 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni około 1.680 m2. Jeden z nich planuje się przeznaczyć do zasiedlenia wg nowego programu mieszkaniowego – „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”.

Stargardzkie TBS realizując przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe, aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne zarówno w ramach rządowych programów wsparcia budownictwa komunalnego i czynszowego, ale także w ramach środków unijnych. W samym tylko 2021 roku pozyskano w ten sposób ponad 9,6 mln zł. Spółka zajmuje się także pozyskiwaniem środków dla wspólnot mieszkaniowych, w ramach dostępnych dla nich kredytów z premią remontową lub termomodernizacyjną.

 

Stargardzkie TBS zarządza i modernizuje

 Spółka zarządza nie tylko swoimi budynkami, ale także zasobem komunalnym i obiektami wspólnot mieszkaniowych – obecnie jest to liczba 620 budynków. Istotną częścią zadań w ramach zarządzania budynkami są działania remontowe: łącznie w samym tylko 2021 roku w zarządzanym przez Stargardzkie TBS zasobie wykonano remonty na kwotę blisko 10 mln zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach komunalnych, z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W przeciągu 4 lat projektem objęto 8 budynków. W 2021 roku we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Stargardzkie TBS przeprowadzono prace remontowe, które wymagały zaciągnięcia kredytów inwestorskich w banku, jak również drobne prace remontowe w całości pokryte z własnych środków wspólnot mieszkaniowych. Ogółem na prace remontowe w 2021 roku wydano ponad 8 mln zł.

 

„Potrzebny dom” ciągle rośnie …

Stargardzkie TBS kontynuuje realizację programu „Potrzebny Dom”. Jest to szczególna forma zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkaniowych, bo kierowana do grupy osób znajdujących się w sytuacji życiowej wymagającej szerokiego wsparcia. Prezes A. Kmieć-Łuciuk wyjaśnia, kto konkretnie może z niego skorzystać: – W ramach programu „Potrzebny Dom” zapewniamy ponad 100 mieszkań wspomaganych dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, bezdomnych oraz dzieci opuszczających formy pieczy zastępczej. W 2021 roku przygotowalismy ponadto dwa mieszkania wspomagane dla dużych rodzin wychowujących czworo lub więcej dzieci.

W ramach programu „Potrzebny Dom” realizowanych jest 6 podprogramów. Pierwszy z nich –  „Bez Barier” zapewnia mieszkania w pełni przystosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie ze wsparciem opiekunów-asystentów (35 mieszkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 2 dla opiekunów oraz 24 mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Z kolei podprogram „Nie Sami” oferuje mieszkania w pełni przystosowane do potrzeb osób starszych (24 lokale), przy jednoczesnym wsparciu w codziennym życiu, m.in. poprzez bezpośrednią pomoc w prowadzeniu domu oraz zapewnieniu aktywizacji społecznej poprzez możliwość udziału w Klubie Senior+. Trzecią składową programu „Potrzebny Dom”, jest podprogram „Na Start” stwarzający warunki do przystosowania się wychowanków pieczy zastępczej do realiów codziennego życia oraz uzyskania mieszkania samodzielnego. Niezwykle istotnym projektem jest „Nasz Dom”, przygotowany dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego, w ramach którego placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przy wykorzystaniu założeń mieszkań rodzinkowych o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym. Dzieci otrzymują namiastkę domu rodzinnego, mieszkania usytuowane są w wielorodzinnych blokach mieszkalnych i przeznaczone dla kilku- lub kilkunastoosobowej grupy dzieci, które mieszkają w nich pod okiem opiekunów (4 mieszkania przeznaczone dla nie więcej niż 14 wychowanków w mieszkaniu). Piąty podprogram – „Od Nowa”, został skierowany do osób bezdomnych. Zapewnia on dwuetapowe dojście do własnego, docelowego mieszkania: w I etapie  bezdomni uzyskują tymczasowe mieszkanie wspomagane, w którym przygotowują się do powrotu do samodzielnego życia, a po pozytywnym zakończeniu tego etapu mogą uzyskać samodzielny lokal (11 lokali w inkubatorach). Najświeższą składową „Potrzebnego Domu” jest „Duża Rodzina”. Ten szósty podprogram Stargardzki TBS uruchomił w 2021 roku, z myślą o rodzinach wychowujących czworo lub więcej dzieci, które nie są w stanie przy wykorzystaniu własnych możliwości i zasobów zapewnić sobie warunki mieszkaniowe odpowiednie do wychowywania dzieci.

 

„Azymut – Samodzielność” i „Złota Rączka”

 W ubiegłym roku kontynuowano współpracę z Gminą – Miasto Stargard, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddziałem w Stargardzie w zakresie prowadzenia mieszkania przystosowanego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, w ramach projektu „Azymut – Samodzielność” realizowanego od 2020 roku w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, objętym Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto wspomnieć również o uruchomionym w 2019 roku programie „Złota Rączka”, którego beneficjentami mogą być osoby w wieku powyżej 75 lat mieszkające samotnie i posiadające Stargardzką Kartę Seniora. W jego ramach wykonywane są drobne prace remontowe, jak np. wymiana żarówki, naprawa gniazdek elektrycznych, cieknącego kranu lub niedziałającej spłuczki. W 2021 roku w ramach „Złotej Rączki” wykonano 42 usługi na rzecz seniorów i przeznaczono na ten cel środki uzyskane z budżetu Miasta w wysokości 2.583 zł.

 

(Stargardzkie TBS_fot. 1 – Budynek SCN – Chrobrego 21, fot. Anna Hibner-Cierpicka)

(Stargardzkie TBS_fot. 2 – Budynek wielorodzinny ze żłobkiem na parterze – Śniadeckiego 7, fot. Wojciech Jarosławski)

(Stargardzkie TBS_fot. 3)

Wydania archiwalne