Z solidnym zapleczem i mocną pozycją na rynku

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach ze swoją historią sięgającą 1899 roku, jest jedną z najstarszych tego typu instytucji w Polsce. Jego mocna i stabilna pozycja na rynku finansowym opiera się o lokalny kapitał. Szczególny nacisk kładziony jest na stabilność funkcjonowania, przede wszystkim w kwestii lokowanych środków. Działania te przekładają się na osiąganie korzystnego wyniku ekonomicznego rok do roku, a tym samym na ochronę interesów klientów i udziałowców. Bank sukcesywnie inwestuje w nowoczesne technologie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju bankowości elektronicznej: dzięki dobrze funkcjonującym aplikacjom mobilnym, udało się pozyskać blisko 20 proc. nowych klientów.

 

Trzykrotnie mocniejsi

BS w Sierakowicach funkcjonuje na terenie województwa pomorskiego, skupiając swoją działalność głównie w ramach powiatów: kartuskiego, wejherowskiego, lęborskiego, bytowskiego, kosierskiego i gdańskiego. Posiada osiem jednostek organizacyjnych: Centralę  Banku Spółdzielczego w Sierakowicach  przy ul. Kartuskiej 3, oddział w Lini przy ul. Turystycznej 5, oddział w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 37, oddział w Sulęczynie przy Alei Zwycięstwa 1 oraz punkt obsługi klienta w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30. Statutowo bank jest spółdzielnią zrzeszającą ok. 500 członków. Obsługuje przede wszystkim klientów indywidualnych, średnie i małe przedsiębiorstwa lokalne oraz wiele samorządów lokalnych, będąc bardzo wysoko oceniany przez te środowiska. – Na przestrzeni ostatnich 10 lat zwiększyliśmy ponad 3-krotnie fundusze własne – z 12 do 46 mln zł w 2022 roku, co daje nam mocną pozycję na rynku oraz stwarza możliwość dalszego niezachwianego rozwoju i spełnienia wymogów nadzorczych – podkreśla z satysfakcją Roman Dawidowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. – Ponadto ostatnie lata to dostosowywanie placówek bankowych do współczesnych standardów, zwłaszcza w zakresie obsługi klientów. To nowoczesne lokale bankowe, programy informatyczne, nowoczesna obsługa internetowa, bankowość mobilna, wzrastający obrót bezgotówkowy.  W banku przeprowadzamy nowoczesne metody szkoleń pracowników z zakresu obsługi klientów. Profesjonalna obsługa jest bardzo wysoko oceniana przez klientów, którzy zauważają i doceniają przyjazną i bezstresową obsługę.

Strategia działania i skuteczność kierownictwa banku w zakresie zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka oraz efektywność systemu kontroli wewnętrznej w powiązaniu z wynikiem finansowym zapewniającym rentowność prowadzonej działalności, dają możliwość stabilnego wzrostu wartości banku.

 

Wyniki działalności banku w latach 2001-2021

  Rok Suma bilansowa (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
2001 26 092 907
2005 62 228 1 692
2010 152 953 3 212
2015 275 834 2 399
2020 507 000 3 361
2021 503 450 3 668

 

Z przełomowymi datami

W 2001 roku bank sierakowicki podjął strategiczną decyzję o zrzeszeniu się w Spółdzielczej Grupie Bankowej w Poznaniu. Bank zasięgiem swojego działania obejmował trzy gminy: Sierakowice, Linia i Chmielno. Wzrosła suma udzielonych kredytów, których wypłacono na kwotę 15 813 tys. zł, co stanowiło wzrost o 9,7% do roku 2000. Osiągnięto bardzo dobre wyniki w działalności oszczędnościowej, gdzie dynamika wyniosła 131%. Stan oszczędności wynosił na koniec roku 22 028 tys. zł, zaś wskaźnik rentowności – 41,16%. W 2004 roku został przeprowadzony remont generalny pomieszczeń bankowych. Siedziba banku została znacznie powiększona, dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia obsługi klientów i miejsca pracy dla pracowników. 11 sierpnia 2005 roku, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, został przejęty Bank Spółdzielczy w Sulęczynie. Włączenie nowego oddziału w działalność BS Sierakowice wymagało znaczących nakładów. Przeprowadzona została restrukturyzacja, m.in. zmniejszono nieściągalne kredyty z około 4,5 do 1,5 mln zł, oszczędności zaś wzrosły z 6 do 10 mln zł. Ponownej zmianie stan organizacyjny banku uległ w 2007 roku: otwarto dwie placówki – Punkty Kasowe Obsługi Klienta w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach i Urzędzie Gminy w Sierakowicach. Bank uruchomił również własną sieć bankomatową, zainstalowano bankomaty w Sierakowicach, Chmielnie i Sulęczynie, a także uruchomiono sieć bankowości internetowej – Internet Banking. Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej były wyniki BS w Sierakowicach w rankingu banków Spółdzielczej Grupy Bankowej za rok 2008, w którym bank zajął 35 miejsce na 151 banków w Polsce.  W 2011 roku dokonano remontu budynku głównego banku. Wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, odnowiono schody, wyremontowano mieszkania na poddaszu, odnowiono elewację budynku, przeprowadzono roboty elektryczne i sanitarne, a także roboty uzupełniające, które wyniknęły w trakcie remontu. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł ponad 500 tys. zł. W 2015 roku, na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli z dnia 16 września, podjęto ważne dla banku decyzje w sprawie uczestnictwa w Systemie Ochrony SGB oraz o przystąpieniu do Spółdzielni pod nazwą: „Spółdzielczy System Ochrony SGB”. Rok 2016 był pierwszym rokiem działania banku jako uczestnika Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. W związku z tym system zarządzania ryzykiem w banku uwzględniał zapisy Umowy Systemu Ochrony SGB, przepisy wewnętrzne wydawane przez Spółdzielnię oraz wytyczne zawarte we wzorcowych zasadach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. W 2019 roku Bank Spółdzielczy w Sierakowicach obchodził jubileusz 120-lecia swojej działalności.

 

Nie tylko usługi i produkty bankowe

Praca BS w Sierakowicach to również zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, w tym m.in. finansowe wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społecznym, edukacyjnym czy sportowym. Bank jest współorganizatorem wielu lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych na obsługiwanym terenie. Dofinansowuje działania społeczne wielu szkół, organizacji społecznych, kościoła, straży pożarnych. Jest współzałożycielem Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej. W 2022 roku udzielono wsparcia uchodźcom z Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych tymczasowo przebywają na terenie gminy Sierakowice i gmin ościennych, poprzez dofinansowanie inicjatyw lokalnych władz w tym zakresie. Bank przekazał również środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Gminy Dobrzyca poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która uszkodziła ponad 50 domów mieszkalnych.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie to również szerokie propagowanie pomocy w finansowaniu działań inwestycyjnych i obrotowych firm, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego.

 

Za jakość i rzetelność

Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanej przez Bank działalności są otrzymane nagrody i wyróżnienia, a także otrzymane  podziękowania i dyplomy za wspieranie lokalnych inicjatyw. Najnowszym sukcesem jest zajęcie 8. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2022,   przeprowadzonym przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” (poprawa lokaty o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego). W 2021 roku BS w Sierakowicach zajął III lokatę w „Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych”, wg Gazety Bankowej. Został ponadto nominowany przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie  do  Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii MŚP.

Postrzeganie Banku Spółdzielczego w Sierakowicach jako instytucji odpowiedzialnej, godnej zaufania, wiarygodnej i solidnej, jest dla banku bardzo cenne. Tym bardziej, że wynika z unikatowej historii i jest rezultatem wielu lat konsekwentnych i spójnych działań. Taka przeszłość i teraźniejszość daje prawo do optymizmu i odważnego patrzenia w przyszłość mimo zagrożenia wywołanego kryzysem, który zmusza nas do zmiany myślenia i niejako uczy radzenia sobie w sytuacji, która wcześniej mogła wydawać się nie do przyjęcia – podsumowuje Prezes R. Dawidowski, osobiście wyróżniony tytułem Lidera Spółdzielczości w Polsce.   

 

(fot. 1 – Roman Dawidowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach)

(fot. 2 – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach)

Wydania archiwalne