Krośnieński Holding Komunalny – miejska spółka z potencjałem

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny to spółka samorządu miasta Krosna, która realizuje zadania własne Gminy Miasto Krosno oraz pracuje dla mieszkańców i środowiska. Główna działalność skupiona jest w obszarze trzech zakładów: Wodociągach Krośnieńskich, Elektrociepłowni Krosno oraz Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie. Od kilkunastu lat spółka aktywnie dąży do samowystarczalności energetycznej inwestując w budowę instalacji do produkcji własnej energii elektrycznej. Obecnie w swoich strukturach posiada 15 instalacji prądotwórczych, dzięki którym w 2021 roku odnotowała dodatni bilans energetyczny, tzn. więcej energii wyprodukowała niż zużyła.

 

W krajowej czołówce

Krośnieński Holding Komunalny to przedsiębiorstwo nastawione na ciągły rozwój, podnoszenie standardu świadczonych usług oraz na prowadzenie działalności zgodnej z zasadami GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym). Oprócz bieżącej działalności komunalnej, z powodzeniem wdraża i realizuje proekologiczne przedsięwzięcia dostrzegane i doceniane na arenie ogólnopolskiej. Spółka jest m.in. wiceliderem Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Polsce za lata 2021 i 2022, a podczas ostatniej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, otrzymała Puchar Recyklingu od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za całokształt działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

 

Działalność wodociągowa

 Największym zakładem wchodzącym w skład MPGK Krosno są Wodociągi Krośnieńskie, dostarczające wodę pitną do ponad 100 tys. odbiorców – mieszkańców Krosna i 11 okolicznych gmin. Rocznie do systemu wodociągowego trafia średnio ponad 5 mln m³ wody, co daje ponad 14 tys. m³ na dobę, z trzech ujęć – w Sieniawie, Szczepańcowej i Iskrzyni. Nad zdatnością wody do spożycia czuwa certyfikowane laboratorium, które na bieżąco bada i kontroluje jej jakość. Podnosząc standard świadczonych usług spółka nie tylko modernizuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne, ale też systematycznie je rozbudowuje. – W 2021 roku zainicjowaliśmy kampanię informacyjną dotyczącą picia wody kranowej – mówi Janusz Fic Prezes Zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. – Promując naszą wodę – Krośniczankę, czystą i zdrową wodę kranową, postanowiliśmy pokazać odbiorcom różne zalety picia wody z kranu, w tym nie tylko aspekty ekonomiczne, ale przede wszystkim ekologiczne.

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

 Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie, które jest zarządzane przez MPGK Krosno, po zakończonej we wrześniu ub. roku modernizacji i rozbudowie przetwarza odpady komunalne dostarczane do instalacji przez ok. 350 tys. mieszkańców z 28 gmin z południowej części woj. podkarpackiego. W ramach zakończonego projektu powstała m.in. w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, wyposażona w nowoczesną linię sortowniczą i system wentylacji do oczyszczania powietrza. Wybudowana została całkowicie nowa instalacja biologiczna do przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych, składająca się z 22 zamkniętych bioreaktorów, wyposażonych w specjalistyczne systemy hermetyzacji i oczyszczania powietrza. Dzięki temu cała instalacja stała się niemal neutralna dla otoczenia i pozbawiona uciążliwości zapachowych. Zakupiony sprzęt i maszyny dodatkowo usprawniły pracę całego zakładu, a powstały na terenie RCO Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyposażony w ścieżkę do edukacji ekologicznej i tzw. kącik rzeczy używanych, aktywnie włączył mieszkańców w ideę selektywnej zbiórki odpadów. Wartość inwestycji zrealizowanych w zakresie działalności odpadowej to ponad 105 mln zł.

Dzięki współpracy 28 gmin w naszym regionie udało się stworzyć efektywny system gospodarowania odpadami i pozyskać znaczące dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. To nie nasza spółka, ale mieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy z miastem Krosno, mogą być zadowoleni z efektów zrealizowanego projektu, bo tak naprawdę to oni są faktycznymi beneficjentami tych inwestycji, a w szczególności pozyskanych dotacji, które obniżają ponoszone przez nich opłaty za gospodarowanie odpadami – podkreśla Prezes J. Fic.

 

Efektywny system ciepłowniczy

 Kierowana przez Spółkę Elektrociepłownia Krosno zaliczana jest do najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. W sezonie grzewczym 2021/2022 ponad 90 proc. energii cieplnej pochodziło z OZE. Obecnie głównym paliwem wykorzystywanym w instalacji jest biomasa, która od 2013 r. sukcesywnie zmniejsza zużycie węgla. Aktualnie działalność Elektrociepłowni Krosno oparta jest na pracy kogeneracyjnej instalacji ORC o mocy cieplnej 5,35 MW oraz elektrycznej 1,4 MW, wybudowanym w 2020 r. kotle biomasowym o mocy 7,0 MW oraz na czterech kotłach typu WR-10 i jednym kotle WR-4,8, przy czym miał węglowy używany jest jako paliwo szczytowe i rezerwowe. – Budowa bloku ORC w 2013 r. była dość nowatorskim rozwiązaniem, ale wówczas również najbardziej efektywnym ekonomicznie. Decyzja była poparta wieloma analizami i z perspektywy 8 lat jesteśmy przekonani, że był to krok w dobrym kierunku – wyjaśnia Prezes J. Fic. – Stawiając na paliwo odnawialne nasza elektrociepłownia poszła w stronę proekologicznych zmian i dywersyfikacji paliwowej.

Przedsięwzięciem, które w ciągu najbliższych 2 lat po raz kolejny zrewolucjonizuje pracę całej elektrociepłowni, jest budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów. Instalacja ma powstać do 2024 r., a jej budowa została wsparta ponad 111-milionowym dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie.             – Budowa bloku energetycznego na pozostałości z sortowania odpadów jest zwieńczeniem wielu inwestycji, jakie spółka zrealizowała w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Wykorzystując potencjał odpadów unikniemy ich składowania poprzez wykorzystanie jako paliwa w bloku energetycznym. Energia cieplna wytworzona w bezpieczny sposób w instalacji trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana do ogrzania wielu krośnieńskich bloków, instytucji i placówek – wyjaśnia Prezes J. Fic. – Dzięki tej inwestycji będziemy uzyskiwać duże synergie w zakresie zagospodarowania odpadów i ogrzewania miasta. Mam nadzieję, że odbędzie się to z dużą korzyścią dla lokalnej społeczności – dodaje J. Fic.

 

Firma samowystarczalna energetycznie

 Efektem inwestycji spółki w odnawialne źródła energii jest 15 obiektów prądotwórczych, a kolejne są w przygotowaniu. Największym źródłem do produkcji własnej energii elektrycznej jest kogeneracyjna instalacja biomasowa ORC, która funkcjonuje w Elektrociepłowni Krosno. W strukturach Wodociągów Krośnieńskich funkcjonuje siedem obiektów prądotwórczych, tj. elektrownia biogazowa i dwie instalacje fotowoltaiczne na terenie Oczyszczalni Ścieków, turbina wodna i dwie instalacje fotowoltaiczne przy Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie oraz instalacja fotowoltaiczna przy Zakładzie Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej. Na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów znajduje się elektrownia biogazowa oraz trzy elektrownie słoneczne – pierwsza na zrekultywowanej części składowiska, druga na dachu nowo powstałej biokompostowni, a trzecia przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W instalację fotowoltaiczną wyposażony jest również budynek administracyjny przy ul. Fredry 12, budynek warsztatu mechanicznego oraz MKS Krosno. – Funkcjonujący system autokonsumpcji energii elektrycznej sprawia, że efektywnie maksymalizujemy zużycie na własne potrzeby energii wyprodukowanej we własnych instalacjach. W 2021 r. produkcja energii elektrycznej była wyższa niż jej zużycie. W planach są kolejne inwestycje zwiększające samowystarczalność i niezależność energetyczną. Z inicjatywy naszej Spółki końcem ubiegłego roku powstał Krośnieński Klaster Energii, który ma być fundamentem do powstania lokalnego rynku energii. Celem klastra jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej Krosna – podsumowuje Prezes J. Fic.

 

(Krośnieński Holding Komunalny_fot. 1 – Siedziba Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego przy ul. Fredry 12 w Krośnie, fot. MPGK Krosno)

(Krośnieński Holding Komunalny_fot. 2 – Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. Nowa część instalacji biologicznego przetwarzania odpadów oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krośnie, fot. MPGK Krosno)

(Krośnieński Holding Komunalny_fot. 3 – Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie, fot. MPGK Krosno)

Wydania archiwalne