PGK Płońsk – z rozmachem w kolejne ćwierćwiecze

1 lipca bieżącego roku minęło 25 lat od przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku, działającego w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach państwowych, w Spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. Historia Przedsiębiorstwa jest jednak znacznie starsza, ponieważ sięga 3 listopada 1958 roku kiedy to powołano do życia Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Początkowo zasięg terytorialny prowadzonej działalności ograniczał się przede wszystkim do miasta i gminy Płońsk. Obecnie jest ona realizowana również na terenie wielu miast i gmin z całego województwa mazowieckiego.

 

Z nowoczesną Instalacją Komunalną

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz oczyszczaniem ścieków z miasta, Gminy wiejskiej Płońsk i Gminy Baboszewo. Spółka odbiera nieczystości stałe i płynne z terenu Płońska oraz 10 innych gmin powiatu płońskiego i płockiego, dba o mechaniczne oczyszczanie ulic, prowadzi również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. W zakres działalności wchodzi ponadto zagospodarowanie odpadów stałych dowożonych z terenu obsługiwanego przez własne pojazdy oraz z ponad 50 gmin z powiatów płockiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, gostynińskiego i mławskiego. – Tak szeroki wachlarz oferowanych przez nas usług jest możliwy dzięki nowoczesnej Instalacji Komunalnej (dawniej RIPOK), o rocznej mocy przerobowej 57 tyś. ton odpadów zmieszanych, 3 tyś. ton odpadów selektywnie zbieranych i 2 tyś. ton odpadów zielonych – podkreśla Dariusz Matuszewski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. – W jej skład wchodzą: w pełni zautomatyzowana Sortownia, nowoczesne Składowisko odpadów oraz pierwsza w Polsce kompostownia frakcji biologicznej wydzielonej z odpadów zmieszanych systemu BIODEGMA, o wydajności 30 tyś. ton rocznie.                                                  

Spółka od wielu lat rozbudowuje i unowocześnia posiadany majątek służący lepszej obsłudze mieszkańców i innych jednostek korzystających z jej usług, stawiając szczególny nacisk na ochronę środowiska oraz polepszanie warunków pracy personelu. W 2018 roku płoński PGK otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych”, w kwocie 7 992 000 zł. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2. „Gospodarka Odpadami”. Zadanie zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2020 roku. Miniony rok przyniósł kolejne działania proekologiczne. Wśród nich znalazła się m.in. budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kW każda, na terenie przepompowni ścieków P-1 w Płońsku, w budynku administracyjnym przy ul. Mickiewicza w Płońsku oraz na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku. Ponadto została wykonana membrana polimocznikowa w zbiorniku wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody, zakupiono również fabrycznie nową prasę kanałową do prasowania odpadów komunalnych i surowców wydzielonych z selektywnej zbiórki odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.

 

Dla społeczności lokalnej

PGK w Płońsku od wielu już lat prowadzi szereg akcji proekologicznych mających uświadomić mieszkańcom potrzebę segregacji odpadów. Są one realizowane pod wspólnym hasłem „Segregacja odpadów – jestem na Tak!”. W przystępnej formie – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci –  wyjaśniane są podstawowe zasady prawidłowej segregacji odpadów, droga, którą pokonują śmieci na składowisko oraz szereg niebezpieczeństw związanych z ich niewłaściwą utylizacją. Spółka angażuje się również w działania związane ze wspieraniem inicjatyw lokalnej społeczności, oferując pomoc materialną najbardziej potrzebującym. Dofinansowanie otrzymały: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza oraz miejskie Centrum Kultury – na realizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Płońska, a także organizacje non profit – na zakup książek. Płoński PGK współfinansował ponadto telewizyjny program informacyjny przeznaczony dla mieszkańców oraz biuletyn informacyjny Miasta Płońsk w formie drukowanej. Z szeregu darowizn skorzystali m.in. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”, Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych oraz Parafialny Dom Opieki im. Św. Faustyny przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Spółka corocznie finansuje paczki świąteczne dla uczestników zajęć świetlicowych oraz najbardziej potrzebujących rodzin. Udzielana pomoc wykracza również poza lokalną społeczność: najlepszy przykład stanowi darowizna na rzecz Parafii pw. św. M. Kolbe w Płońsku, z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej w Afryce. Ogółem na finansowanie działań pomocowych przeznaczono w 2021 roku ponad 108 tys zł.

 

„Wzorowa Firma” z certyfikatem ISO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi za działalność proekologoczną. W grudniu 2021 roku Spółka otrzymała tytuł „Wzorowej Firmy” komunalnej na Mazowszu, w ogólnopolskim konkursie kierowanym do Polskich przedsiębiorstw i firm komunalnych, producentów, podmiotów prywatnych i instytucji kultury. Ogółem nagrodzono 16 podmiotów najlepszych w swoich kategoriach, po jednym z każdego regionu Polski. Płoński PGK to również laureat w konkursie EkoJanosik i zdobywca Zielonej Wstęgi Polski w kategorii Przedsiębiorstwo roku 2019. Wśród ważnych nagród warto wymienić wyróżnienie w konkursie „Puchar Recyklingu” 2016 w kategorii „Lider sortowania” i „Rekordowy karton”. Przedsiębiorstwo dysponuje ponadto Certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego wg norm ISO 9001 oraz ISO 14001 dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, sortowania, kompostowania, składowania, odbioru i wywozu odpadów oraz ISO 9001 System Zarządzania Jakością w Zakładowym Laboratorium wody i ścieków. Najnowszym osiągnięciem Spółki jest zajęcie wysokiego, 4. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Komunalnych, organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. To kolejna tak wysoka lokata stanowiąca potwierdzenie stałej obecności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. w gronie czołowych firm komunalnych w kraju.

(PGK Płońsk_fot. 1 – Siedziba spółki ul. A. Mickiewicza 4 w Płońsku)

PGK Płońsk_fot. 2 – Oczyszczalnia Ścieków i Zakład Zagospodarowania Odpadów (Sortownia) w Poświętnem ul. Pułtuska 5

(PGK Płońsk_fot. 3 – Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Mazowiecka 3 w Płońsku)

Wydania archiwalne