Pierwsza w Polsce – jedna z czterech w Europie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy buduje innowacyjną instalację do odzysku fosforu z wód pościekowych. Gmina Jarocin ma go wykorzystywać do nawożenia i utrzymania terenów zielonych. Jest to pionierska inwestycja – pierwsza tego typu w Polsce oraz jedna z czterech w Europie. Projekt został doceniony prestiżową nagrodą podczas międzynarodowej konferencji Wex Global 2018 w Lizbonie, a kompleksowe działania Spółki uzyskały wyróżnienie w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Wodociągów i Kanalizacji.

 

Z Kanady do Polski 

Przyjazna środowisku technologia odzyskiwania fosforu z osadów pościekowych powstała w Kanadzie i jest z powodzeniem stosowana od 15 lat w oczyszczalniach w Kanadzie i USA,  a  także w Tel Awiwie w Izraelu. Jeśli chodzi o rynek europejski, to technologię tę wprowadza firma Krevox – Europejskie Centrum Ekologiczne. Zastosowano ją w ostatnich latach jedynie w trzech oczyszczalniach na kontynencie: w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, a także w Holandii. – Nie ma takiej instalacji na wschód od Amsterdamu i już wkrótce oczyszczalnia ścieków w Cielczy będzie pierwszą w Polsce ekologiczną i ekonomiczną Stacją Odzysku Surowców – podkreśla wyjątkowość inwestycji Adam Pawlicki burmistrz Jarocina. – Fosfor z osadów pościekowych trafi jako cenny dodatek do tradycyjnych nawozów. Jego podstawową zaletą jest specyficzny skład chemiczny, który sprawia, iż jest to fosfor w formie niewymywalnej, czyli odpornej na nagłe opady lub stany powodziowe wypłukujące zastosowane wcześniej nawozy. Dostępny w tej formie fosfor uwalnia się stopniowo do gleby wraz z rozwojem sytemu korzeniowego, w całym okresie wegetacji roślin. W gminie Jarocin odzyskany fosfor z osadów pościekowych będzie wykorzystywany m.in. do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, które w ostatnim czasie zostały poddane rewaloryzacji.  

Budowa instalacji odzysku fosforu z odcieków po procesie głębokiej fermentacji, to jedna z trzech części całej modernizacji oczyszczalni. W ramach dwóch pozostałych zadań modernizowany jest ciąg technologiczny, tzw. ściekowy oraz kompleksowo modernizowany i rozbudowywany ciąg przetwarzania osadów ściekowych w drodze m.in. hydrolizy termicznej i zaawansowanej fermentacji metanowej, przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu wykonanych już prac. Poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, wykonane zostaną dwie zamknięte komory fermentacji oraz instalacje biogazu, odwadniania wstępnego, hydrolizy termicznej, a także utylizacji gazów procesowych. Powstanie też kompleks budynków nowej instalacji odwadniania osadów oraz wiaty osadów, instalacji przygotowania rozprowadzenia wody technologicznej z odpływu oczyszczalni (oczyszczony ściek), nowego systemu sterowania i monitoringu obiektów oczyszczalni, kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i placów utwardzonych oczyszczalni ścieków. Realizacja kompleksowego projektu modernizacji oczyszczalni w Cielczy będzie kosztować ponad 100 mln zł netto. Zgodnie z umową zakończenie robót budowlano-montażowych wraz z przeprowadzeniem wymaganych rozruchów oraz uzyskaniem decyzji nawozowych planowane jest w II półroczu 2023 roku.  

Obecnie zakończone zostały już prace związane z hermetyzacją obiektów oczyszczalni ścieków w Cielczy. Dzięki temu ograniczono emisję gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wydzielanie się uciążliwych zapachów, na które skarżyli się mieszkańcy Cielczy. Jako pierwszy zhermetyzowany został zbiornik retencyjny. W następnej kolejności modernizacja objęła m.in. piaskownik, osadnik wstępny oraz zagęszczacze osadu nadmiernego.

 

Z uporządkowaną infrastrukturą wod-kan 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy to jedno z zadań realizowanych w ramach jeszcze szerszego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego projektu to około 287 mln zł netto, zaś pozyskane dofinansowanie przez PWiK w Jarocinie zamyka się w kwocie ponad 141 mln zł.  

 Projekt obejmuje kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Centrum Jarocina, Osiedla Kopernika oraz ul. Poznańskiej w Jarocinie. Łącznie zadania te dotyczą prac na terenie około 88,2 ha. Ze względu na zły stan techniczny (awaryjność i nieszczelność) niektórych odcinków wodociągowych, konieczna jest ich wymiana i przebudowa na łącznej długości około 14,7 km. Sieci te zostaną ułożone w tych samych ulicach, w których jest przebudowywany system kanalizacji. W trosce o środowisko naturalne konieczna była również przebudowa systemu kanalizacyjnego w Centrum Jarocina (zadanie w trakcie) oraz na os. M. Kopernika w Jarocinie (zadanie zakończone). Inwestycja ta wyeliminuje szkodliwe zjawisko infiltracji, czyli przenikania z uszkodzonych rurociągów ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu oraz eksfiltracji (przenikania do uszkodzonych rurociągów wód opadowych i deszczowych). W ramach przebudowy zostanie ponadto przeprowadzony  rozdział około 14 km kanalizacji ogólnospławnej w rejonach stwarzających największe problemy (Centrum Jarocina, os. M. Kopernika). Jest to niezbędne z uwagi na występujące przy gwałtownych opadach podtopienia piwnic, powodujące niszczenie mienia właścicieli posesji oraz pogarszanie stanu technicznego budynków (m.in. zawilgocenie fundamentów i ścian). Obszar Centrum Jarocina jest ujęty w szeroko rozumianej rewitalizacji Śródmieścia Jarocina, która docelowo spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców, dzięki m.in. nowej infrastrukturze wod-kan, nawierzchniom drogi, chodnikom oraz zieleni. Na terenie Centrum Jarocina oraz Osiedla Kopernika w Jarocinie zostanie w ramach Projektu wybudowane około 10,9 km rurociągów deszczowych wraz z odcinkami bocznymi oraz niezbędnymi separatorami. Zadanie objęło również odtworzenie koryta rzeki Lipinki na terenie miasta Jarocin. Odprowadzenie wód deszczowych z tego terenu do cieku wodnego wyłącznie za pośrednictwem separatorów, spowoduje efekt ekologiczny w postaci oczyszczenia wód deszczowych m.in. z substancji ropopochodnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska, ponieważ poprawi czystość wód w Lipince. Odprowadzenie wód opadowych i deszczowych odrębnym rurociągiem bezpośrednio do cieków wodnych, a nie do oczyszczalni ścieków w Cielczy, usprawni jej pracę (m.in. brak zakłóceń procesu technologicznego podczas nawalnych opadów), co docelowo zmniejszy koszty oczyszczania. 

 

Dla lepszej jakości wody 

Ostatnim z zadań realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”, jest ukończona w 2018 roku budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stefanów. Powstała ona w miejscu już wcześniej istniejącej, w celu dostarczania wody uzdatnionej o niższych parametrach twardości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienia ciągłości jej dostaw pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednią ilością. – Problemy z twardością wody z tego ujęcia były zgłaszane przez mieszkańców, gdyż parametr ten zwiększa ilość osadzania się zanieczyszczeń na urządzeniach gospodarstwa domowego przyspieszając tym samym ich niszczenie. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Stefanowie, mieszkańcy otrzymują uzdatnioną wodę o ulepszonych parametrach w ilości ponad 500 tys. m³/rok – podsumowuje Marcin Jantas Prezes Zarządu  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie. 

(PWiK Jarocin_fot. 1 – Oczyszczalnia ścieków w Cielczy )

(PWiK Jarocin_fot. 2 – Rewitalizacja śródmieścia Jarocina )

(PWiK Jarocin_fot. 3 – Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie )

Wydania archiwalne