RADPEC sprostał wyzwaniu

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna wybudowało nowe instalacje oczyszczania spalin dla radomskich ciepłowni, realizując projekt „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT”, którego celem była znacząca redukcja emisji gazów i pyłów do atmosfery do poziomu spełniającego wymogi Unii Europejskiej.

 

Zawsze z obowiązującymi normami

Miejski system ciepłowniczy w Radomiu jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury miasta, zapewniającym mieszkańcom ciepło w okresie zimowym oraz gorącą wodę użytkową przez cały rok. Głównymi elementami tego systemu są: sieć ciepłownicza o długości 178,5 km i zasilające ją dwie ciepłownie. Ciepłownia „Północ” ma moc zainstalowaną 116,3 MWt, natomiast Ciepłownia „Południe” – 169,5 MWt.

Właścicielem sieci ciepłowniczej oraz obu źródeł ciepła jest Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna. Firma ta zawsze dbała o to, aby spaliny emitowane z kominów jej ciepłowni odpowiadały obowiązującym normom. Zwykle ilość pyłu
i gazów była znacznie poniżej wyznaczonych prawem limitów.

Dzięki dbałości właściciela sieci i źródeł ciepła o ochronę środowiska, mieszkańcy Radomia mogą korzystać z ciepła i ciepłej wody, mając jednocześnie pewność, że ich zdrowie oraz środowisko są chronione przed szkodliwymi emisjami. Warto podkreślić, że w dzisiejszych czasach coraz większą wagę przywiązuje się do ekologicznych aspektów produkcji energii,
a „RADPEC” S.A. jest przykładem firmy, która działa w sposób zrównoważony, troszcząc się o ochronę środowiska.

 

Wyśrubowane standardy

Unia Europejska dokręciła jednak emisyjną „śrubę” i wprowadziła bardzo surowe wymogi
w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń. Od 2023 roku „RADPEC” S.A. miał się znaleźć w gronie firm, które muszą spełniać restrykcyjne standardy emisyjne wynikające z obowiązywania Konkluzji BAT (Best Available Techniques). BAT to zestaw najlepszych dostępnych technik, które należy stosować w celu zminimalizowania wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne. BAT dla sektora ciepłowniczego zawiera zestaw działań służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby oraz zwiększeniu efektywności energetycznej procesów przemysłowych.

Dla sprostania wyśrubowanym standardom „Najlepszych Dostępnych Technik” nie wystarczyły już zwyczajowe modernizacje systemu oczyszczania spalin. Należało podjąć się największej w ponad 55-letniej historii firmy inwestycji modernizacyjnej.

 

„RADPEC” S.A. podejmuje wyzwanie

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna podjęło wyzwanie związane z dużą redukcją emisji gazów i pyłów do atmosfery. W ramach projektu „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” wykonano zadanie pn. „Zabudowa Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni Północ i Ciepłowni Południe”, przeprowadzając modernizację obu ciepłowni.

W trakcie modernizacji wyposażono kotły w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększono wydajność instalacji odpylania workowego. Dzięki temu radykalnie zmniejszyła się emisja gazów i pyłów do powietrza, a „RADPEC” S.A. spełnił wymogi wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED) oraz standardy określone w Konkluzjach BAT. Oba dokumenty określają wartości emisyjne, które zostały uwzględnione w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni.

 

Instalacje odpylania wstępnego

Odpylacze multicyklonowe typu MOS, które dotąd dobrze radziły sobie z usuwaniem pyłów do poziomu znacznie niższego od ówcześnie obowiązujących norm, zastąpiono nowymi, lepszymi odpylaczami wstępnymi, również typu MOS. Pyły wyłapane przez ten pierwszy stopień odpylania spalin są zrzucane przez zawory szczelinowe do przenośników śrubowych, którymi popioły są transportowane do wanien odżużlaczy poszczególnych kotłów. Spaliny
z kotłów po wstępnym odpylaniu zostają skierowane bezpośrednio do odsiarczania.

 

Instalacje odsiarczania spalin

Spaliny po wstępnym odpyleniu doprowadzane są do instalacji redukującej zanieczyszczenia kwaśne w tym SO2, HCL, HF. Zastosowano w niej technologię oczyszczania spalin opartą na reaktorze fluidalnym oraz półsuchej metodzie odsiarczania spalin z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego. Stacje oczyszczania spalin składają się z reaktora, filtrów workowych
i układu recyrkulacji produktu. Proces chemicznej obróbki spalin odbywa się w reaktorach oraz filtrach procesowych, przy jednoczesnej aktywacji nieprzereagowanego sorbentu, który w postaci sypkiej znajduje się w silosach pionowych nadziemnych o pojemności 290 m³. Natomiast produkt poreakcyjny jest transportowany rurociągami pneumatycznymi spod stacji odsiarczania do silosów pionowych o pojemności 245 m³. W silosach jest magazynowany maksymalnie przez tydzień i odbierany przez uprawnione jednostki.

 

Instalacje redukcji metali ciężkich

Ograniczenie emisji rtęci jest realizowane poprzez iniekcję pylistego węgla aktywnego do gazów spalinowych i jego cyrkulację w złożu fluidalnym. Węgiel aktywny w postaci sypkiej jest składowany w silosach pionowych nadziemnym o pojemności 60 m³.

 

Instalacja odpylania końcowego

Spaliny z każdego reaktora fluidalnego są doprowadzane do wlotów filtrów procesowych.
W filtrach workowych spaliny zostają oczyszczone, a z kolei czyszczenie tych worków odbywa się w trybie online i jest kontrolowane przez natężenie przepływu spalin i różnicę ciśnień między stroną brudną a czystą. Oczyszczone spaliny w filtrach workowych zostają skierowane do wentylatorów wyciągowych, a następnie do głównego kanału spalin, który kieruje spaliny do komina.

 

Instalacje odazotowania spalin

Technologia selektywnej niekatalitycznej redukcji (SNCR) związków NOx znajdujących się
w spalinach, polega na wprowadzeniu roztworu reagenta (roztworu wody amoniakalnej) do kotła w miejsce, w którym temperatura spalin umożliwia zajście reakcji redukcji. Jest to tak zwane „okno temperaturowe”. Instalacja SNCR jest wyposażona w jeden moduł dystrybucji obsługujący każdy poziom wtrysku zamontowany na danym kotle, o parametrach odpowiednich do zajścia reakcji redukcji. Moduł zasilany jest wodą amoniakalną magazynowaną w zbiorniku wody amoniakalnej. Elementem każdej instalacji SNCR jest układ powietrza mieszającego, którego zadaniem jest intensywne mieszanie reagenta ze spalinami w strefie utleniania wewnątrz komory paleniskowej kotła. Powietrze mieszające zapewnia silnie turbulentne zawirowanie masy spalin w całej objętości komory paleniskowej kotła, równomierny rozkład temperatury i produktów spalania.

 

Układ sprężonego powietrza

Na potrzeby instalacji odazotowania, odsiarczania i odpylania zostały zabudowane dedykowane układy sprężonego powietrza w zabudowie kontenerowej. W skład każdego takiego układu wchodzi zestaw sprężarek śrubowych wraz z osuszaczami adsorpcyjnymi.

 

Układ wody zdemineralizowanej

Do rozcieńczania wody amoniakalnej do wymaganego poziomu, wykorzystywana jest woda zdemineralizowana przygotowywana w nowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Na SUW składają się: filtr węglowy, układ dozowania antyskalanta, urządzenie odwróconej osmozy oraz układ dozowania środka do korekty pH.

 

Korzyści z inwestycji

Przedsiębiorstwo „RADPEC” S.A. osiągnęło swój podstawowy cel poprzez spełnienie wymagań unijnych w zakresie norm określonych w Konkluzjach BAT. Wymierne korzyści odnieśli jednak również mieszkańcy Radomia i środowisko naturalne. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście. Zanieczyszczenia emitowane przez ciepłownie, takie jak tlenki siarki, tlenki azotu i pył, mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne. Zastosowanie instalacji oczyszczania spalin przyczynia się do zmniejszenia ilości tych zanieczyszczeń
w powietrzu, co poprawia jakość życia w Radomiu i minimalizuje szkody ekologiczne. Działania Spółki zostały docenione i w 2023 roku znalazła się ona ponownie na podium Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, organizowanego przez Redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

(RADPEC_fot. 1)

(RADPEC_fot. 2)

(RADPEC_fot. 3)

Wydania archiwalne