TO LUDZIE TWORZĄ SUKCES

… a za sukcesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w Warszawie stoją pokolenia Spółdzielców, od przeszło 46 lat w mądry i konsekwentny sposób zarządzający majątkiem jej członków. Tytuł Dobra Spółdzielnia 2024 – kolejne już wyróżnienie w największym i najstarszym programie oceniającym działalność spółdzielni mieszkaniowych na terenie naszego kraju, jest potwierdzeniem, iż Rada Nadzorcza i Zarząd prowadzą bródnowską spółdzielnię w dobrym kierunku.

 

Czternasty tytuł … i na tym nie koniec!

Trzeba mocno podkreślić, iż SM Bródno jest jedną z dwóch spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju, które mają na koncie 14 tytułów Dobra Spółdzielnia. – Chcę podziękować wszystkim członkom Rady Nadzorczej, wszystkim działaczom, którzy rozumieją, że w spokoju najlepiej się buduje i stosunki międzyludzkie, i inwestycje – mówi Sławomir Antonik, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Dodać należy, iż Kapituła Programu zwróciła szczególną uwagę na zdrowe zarządzanie finansami spółdzielni, rozsądne realizowanie polityki eksploatacji zasobów mieszkaniowych, szeroko prowadzoną działalność społeczno-wychowawczą oraz aktywne wspieranie szeregu inicjatyw o charakterze lokalnym.

 

Spółdzielnia dla ludzi

Szeroko prowadzona działalność społeczno-wychowawcza to z pewnością jeden z filarów, na którym budowano bródnowską spółdzielnię. Obecne władze dostrzegają olbrzymi wpływ na życie i integrację lokalnej społeczności, rozszerzając rokrocznie ofertę dla mieszkańców. Trzeba jednak powiedzieć, że mocnym fundamentem tej działalności jest baza, czyli 9 placówek dedykowanych w tym celu na terenie całej Spółdzielni. Działalność społeczno-wychowawcza prowadzona jest w kilku lokalizacjach. Na Osiedlu Kondratowicza działa Spółdzielczy Dom Kultury „Lira”, Modelarnia Lotnicza i Klub Seniora „Uśmiech” (łączna baza to 838 m²). Z kolei na Osiedlu Toruńska funkcjonują Klub „Junona” i Klub Seniora „Relaks” (łączna powierzchnia 440 m²). Natomiast na Osiedlu Wysockiego prowadzone są Spółdzielczy Dom Kultury „Jowisz” i Klub Seniora (o łącznej powierzchni 770 m²), zaś na Osiedlu „Podgrodzie” działalność skupia się w ramach Klubu „Podgrodzie” oraz Klubu Seniora „Podgrodzie” (tutaj łączna powierzchnia to 402 m²).

W ramach działalności oświatowo-kulturalnej w klubach działają różnorodne, stałe sekcje zainteresowań, takie jak: nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, kursy języków obcych, zajęcia taneczne, gimnastyka rekreacyjna, aerobic, zumba, Akademia Kung – FU, zajęcia pilates, joga i judo, zajęcia akrobatyczne, tenis stołowy sekcja modelarska. W klubach prowadzona jest akcja „Zima i Lato w mieście”.  Uczestniczą one w organizowanym centralnie Festynie Bródnowskim, gdzie mogą zaprezentować swój dorobek. Placówki organizują także imprezy okolicznościowe i świąteczne dla ubogich i samotnych członków spółdzielni.

Niezależnie od działalności prowadzonej przez placówki oświatowo-kulturalne, również w Zarządzie prowadzona jest tego rodzaju działalność, w ramach której realizowane są głównie imprezy otwarte – konkursy, festyny, turnieje sportowe, itp., adresowane do wszystkich członków spółdzielni.


Nasze Bródno…

Od 1990 roku Spółdzielnia wydaje bezpłatny miesięcznik, początkowo pod nazwą „Aktualności Bródnowskie”, obecnie „Nasze Bródno”. Miesięcznik ukazuje się w nakładzie 7 500 egzemplarzy, jest dostępny w biurze Zarządu, administracjach Osiedli, placówkach oświatowo-kulturalnych. Większa część nakładu rozprowadzana jest poprzez wyłożenie w budynkach mieszkalnych. Początkowo wydawnictwo miało charakter informatora o pracy Zarządu, Rady Nadzorczej, Osiedli i Rad Osiedli. Z roku na rok zyskuje jednak coraz więcej stałych czytelników, którzy zaczęli się dzielić z gazetą swoimi spostrzeżeniami, problemami i uwagami. Obecnie, oprócz informacji

o działalności Spółdzielni, zamieszczane są artykuły o wydarzeniach w dzielnicy Targówek, okolicznościowe, wiersze i wspomnienia nadesłane przez czytelników, reklamy i ogłoszenia czy też prezentowane są nowości kinowe i wydawnicze. Oczywiście każdy z mieszkańców, po wcześniejszym umówieniu się, może również osobiście spotkać się z kierownictwem osiedla, członkami Zarządu czy Rady Nadzorczej, w celu przedstawienia swoich pomysłów, refleksji czy też problemów.

 

Więcej niż Spółdzielnia

Tegoroczne wybory samorządowe już za nami. Od 4. kadencji Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z dużymi sukcesami wspiera Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza. Również w tegorocznych wyborach wspierany przez bródnowskich spółdzielców komitet odniósł sukces będąc jedyną „niepolityczną” formacją, której udało wprowadzić się swoich kandydatów do Rady Dzielnicy Targówek. – To bardzo ważne, że mamy nie tylko radnych, ale też osoby w Zarządzie Dzielnicy, którzy mają bieżący i realny wpływ na podejmowane decyzje. Członkowie zarządu uczestniczą w spotkaniach, gdzie zapadają decyzje kluczowe dla dzielnicy i dla miasta. Natomiast radni wspierają swoje zarządy decyzjami, uchwałami w obrębie całej Rady – podkreśla Sławomir Antonik, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. – Najlepszym przykładem jest sprawa związana z metrem. Dziś wszyscy już zapomnieli te zapasy pomiędzy naszą dzielnicą, a Białołęką. Białołęka wnioskowała o taki przebieg drugiej linii metra, by od stacji Zacisze metro jechało na Białołękę. Musieliśmy dołożyć wielu starań, żeby to mieszkańcy Bródna mieli dostęp do dwóch stacji. Niektórzy nie są w stanie sobie wyobrazić tych bojów merytorycznych, i tego, ile wysiłku musiałem włożyć pełniąc określoną funkcję, żeby uzasadnić to, że linia metra powinna przebiegać tak, jak to było projektowane (Sławomir Antonik w owym czasie pełnił funkcję Burmistrza Dzielnicy Targówek – przyp.Red.).  Drugi bardzo ważny element, który chciałbym podkreślić, to organizacja ruchu podczas budowy metra, bo to było istotne, żeby nie zamęczyć naszych mieszkańców i to się udało. Warto też podkreślić metamorfozę jaką przeszła ulica Kondratowicza, o której dziś można powiedzieć, że stanowi prawdziwą wizytówkę naszej dzielnicy. Pasaż, który tam powstał, jest ulubionym miejscem spacerów nie tylko mieszkańców najbliższej okolicy. Nie można zapomnieć również o Ossowskiego i Kołowej, obwodnicy Targówka Mieszkaniowego oraz o Centrum Kultury i Aktywności na Targówku Fabrycznym i wielu innych inwestycjach służących mieszkańcom – kontynuuje Prezes S. Antonik.

 

Remonty, remonty, remonty

To z pewnością temat rzeka. Jednak należy pamiętać, iż na komfort zamieszkiwania w największym stopniu wpływa właśnie stan techniczny zasobów. Pod tym względem SM Bródno od dawna zaliczana jest do krajowej czołówki, zarządzając przecież substancją mieszkaniową, której wiek w większości przypadków wynosi kilkadziesiąt lat. Rokrocznie jednak wydatki remontowe przekraczają 40 milionów złotych, co pokazuje skalę nakładów i ogrom prac niezbędnych do wykonania. – Nieustająca, bieżąca analiza i optymalizacja kosztów, w związku z drastycznie rosnącymi opłatami – szczególnie tymi niezależnymi od Spółdzielni, ale także w obszarze usług konserwacji i obsługi budynków to rzecz najważniejsza. Uwzględniając obecną sytuację związaną z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, ze znacznymi podwyżkami materiałów, zauważalnym brakiem pracowników budowlanych oraz pamiętając, że wzrosła płaca minimalna, widzimy, że plany z tego roku mogą być trudne w realizacji. Wszystko to, o czym wspomniałem, odbija się w wycenach prac konserwacyjnych i remontowych oferentów uczestniczących w organizowanych przetargach na roboty i dostawy. Zaczynamy coraz częściej mieć do czynienia z sytuacją uzyskiwania ofert dużo powyżej naszych kalkulacji ujętych w planach finansowych i uwzględnionych przewidywań – dodaje Sławomir Antonik.

 

Najpilniejsze tematy do realizacji

Sprawą niezwykle ważną jest regulacja gruntów znajdujących się we władaniu Spółdzielni. To jedynie Spółdzielnia, jako władająca w imieniu swoich Członków (na dzień 5 grudnia 1990 roku), jest uprawniona do uzyskania prawa wieczystego użytkowania albo własności gruntów zabudowanych budynkami zrealizowanymi ze środków własnych. Dopiero po potwierdzeniu uzyskania tych praw możliwe stanie się uwłaszczenie Członków. W związku z brakiem zakończenia jakichkolwiek postępowań w zakresie regulacji stanów prawnych, Zarząd przy akceptacji Rady Nadzorczej, podjął decyzję o wszczęciu postępowań prawnych prowadzących do rozstrzygnięcia słuszności roszczeń Członków Spółdzielni. Spółdzielnia złożyła pozew przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie na rzecz Spółdzielni użytkowania wieczystego części gruntów, bez konieczności uiszczania pierwszej opłaty, oraz o nieodpłatne przeniesienie własności budynków znajdujących się na tych gruntach. Dochodzi do tego realizacja programu inwestycyjnego, jeśli tak zdecydują Członkowie. To są na dzisiaj najważniejsze wyzwania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.

Sprawą niezwykle ważną jest regulacja gruntów znajdujących się we władaniu Spółdzielni. To jedynie Spółdzielnia, jako władająca w imieniu swoich Członków (na dzień 5 grudnia 1990 roku), jest uprawniona do uzyskania prawa wieczystego użytkowania albo własności gruntów zabudowanych budynkami wybudowanymi ze środków własnych. Dopiero po potwierdzeniu uzyskania tych praw możliwe stanie się uwłaszczenie naszych Członków. W związku z brakiem zakończenia jakichkolwiek postępowań w zakresie regulacji stanów prawnych, Zarząd przy akceptacji Rady Nadzorczej, podjął decyzję o wszczęciu postępowań prawnych prowadzących do rozstrzygnięcia słuszności roszczeń Członków Spółdzielni. Spółdzielnia złożyła pozew przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie na rzecz Spółdzielni użytkowania wieczystego części gruntów, bez konieczności uiszczania pierwszej opłaty, oraz o nieodpłatne przeniesienie własności budynków znajdujących się na tych gruntach. Do tego realizacja programu inwestycyjnego, jeśli tak zdecydują Członkowie. To są na dzisiaj najważniejsze wyzwania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno

 

W jakim zakresie spółdzielcy mogą oczekiwać wsparcia od Urzędu Dzielnicy?

To bardzo realne i materialne wsparcie polegające na przykład na udziale i korzystaniu z programów rządowych i samorządowych. Konkretne pieniądze na termomodernizację budynków, czy instalację zewnętrznych wind w budynkach czteropiętrowych. Dlaczego te programy nie mają dotyczyć też naszej Spółdzielni? Jesteśmy tak samo mieszkańcami tego miasta i tego państwa, powinniśmy mieć związane z tym prawa. Dlaczego inni mogą z tego korzystać, a spółdzielnie akurat nie? Ktoś zapomniał, że spółdzielnie to są struktury organizacyjne, ale bazujące wyłącznie na pieniądzach członków spółdzielni. Czyli to jest dokładnie tak samo, jakby przenieść to do wspólnot lub do zasobów komunalnych. Ktoś musi wyłożyć pieniądze, żeby cokolwiek zrobić. A tym kimś to nie jest jakaś enigmatyczna spółdzielnia, jak się kiedyś mówiło, „bo spółdzielnia ma pieniądze”, tylko członkowie tej spółdzielni i ewentualnie mieszkańcy zasobów spółdzielni, bo też stworzono mechanizm taki, że w zasobach spółdzielczych wcale nie muszą mieszkać członkowie. Szczególnie na terenach uregulowanych.

 

Zachęcam Państwa do oddania głosów na kandydatów ze Stowarzyszenia Mieszkańców Bródna, Targówka i Zacisza. To osoby, które najlepiej znają nasze problemy i wiedzą, jak je rozwiązywać. Dzięki nim zyskamy realny wpływ na budżet dzielnicy i plany inwestycyjne. Jeżeli nie będziemy mieli swoich przedstawicieli w Radzie Dzielnicy, to z pewnością stracimy realny wpływ i moc sprawczą, pozostanie nam rola obserwatorów. Warto popatrzeć na prawdziwe osiągnięcia i postawę naszych obecnych radnych i Członków Zarządu. I poprzeć osoby, które sprawdziły się na swoich funkcjach, umieją patrzeć na dzielnicę jako całość, rozumieją zachodzące w niej procesy, myślą jak prawdziwi gospodarze

 

Bardzo istotną sprawą jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy często nie dostrzegają roli tych planów, bo nie wszyscy muszą się na tym znać. Natomiast radni inicjują różnego rodzaju postępowania w tym zakresie, w trosce o to, żeby teren był należycie zagospodarowany, optymalnie wykorzystany. Na terenach uregulowanych planami to wszystko jest poukładane, wiadomo co, gdzie można postawić. Brak aktualnego planu uniemożliwia albo wypacza procesy inwestycyjne na terenach zwolnionych. Stare plany zakładają określone parametry dla nowych budynków bez uwzględnienia, że warunki się już zmieniły i te budynki mogą być wyższe. Plany z 2006 roku nigdy nie będą odpowiadały dzisiejszym wyzwaniom i warunkom. Trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale też mieć wiedzę. Ważne jest, żeby nasi przedstawiciele w Radzie Dzielnicy byli na bieżąco, mogli monitorować przebieg procesów i na nie wpływać.

(fot. 1 – SM Bródno)

(fot. 2 – SM Bródno)

(fot. 3- SM Bródno)

Wydania archiwalne