Bank Spółdzielczy w Sierakowicach – 125 lat nieprzerwanej obecności na lokalnym rynku usług finansowych

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach – 125 lat nieprzerwanej obecności na lokalnym rynku usług finansowych

BS w Sierakowicach, sięgający swoją historią 1899 roku, to jedna z najstarszych tego typu instytucji w Polsce. Głównym celem Banku jest umacnianie własnej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych, przy zachowaniu zadowalających wyników finansowych i jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb jego członków. Będąc głęboko zakorzenionym w lokalnej społeczności, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach jest nie tylko podmiotem gospodarczym kierującym się chęcią osiągnięcia korzyści ekonomicznych, ale również instytucją zaufania publicznego.

 

Dostojny Jubilat i nowoczesny e-bank, 

 W tym roku obchodzimy 125. rocznicę naszego istnienia – podkreśla z dumą Roman Dawidowski Prezes Zarządu BS w Sierakowicach. – Cieszymy się na to wydarzenie, które będziemy świętować wraz z mieszkańcami gminy Sierakowice, Chmielno, Sulęczyno i Linia – wszędzie tam, gdzie działa Bank, a klienci są zadowoleni z naszych usług. Jednocześnie mamy świadomość, iż tak dostojny Jubileusz przynoszący wspomnienia i hołdowanie tradycji, musi również prowokować do odważnego patrzenia w przyszłość i szukania nowych perspektyw rozwoju.  

Wszystkie działania i rozwiązania wprowadzone przez kierownictwo Banku Spółdzielczego w Sierakowicach zmierzają do dostosowania oferty do zmieniających się preferencji klientów i wymagań rynku. Bazowanie na doświadczeniach oraz pozycji rynkowej, wypracowanej w minionych latach, stwarza szanse na dalszy rozwój. 

BS w Sierakowicach dysponuje obecnie 5 placówkami: BS w Sierakowicach, O/Sulęczyno, O/Linia, O/Chmielno i POK w Sierakowicach, funkcjonując na terenie województwa pomorskiego. Swoim działaniem obejmuje gminy: Sierakowice, Sulęczyno, Linia i Chmielno. Bank wyposażony jest w 5 nowoczesnych bankomatów, w tym jeden tzw. Strefa 24 będący również wpłatomatem. Bank stawia na e-mobilność, zwiększając dostęp do bankowości internetowej, m. in. poprzez aplikacje „SGB Mobile” i „Nasz Bank” oraz kontynuację wydawania kart bankomatowych. Oferuje również usługę „Moje ID”. W swojej ofercie posiada ponadto szeroki wachlarz produktów depozytowych i kredytowych, w tym kredyt „EKO”, wpisujący się w ideę zrównoważonego rozwoju, którego kierunki zostały nakreślone w Strategii działania BS w Sierakowicach na lata 2021-2025. Rosnące zapotrzebowanie na kapitał i rozwój działalności gospodarczej na terenie działania Banku, wymaga stałego podnoszenia funduszy w celu zapewnienia dostatecznego poziomu finansowania sektora niefinansowego. Perspektywa umacniania pozycji kapitałowej, kumulacja źródeł finansowania aktywów i przede wszystkim dbałość o skalę i jakość portfela kredytowego, jest czynnikiem determinującym dalszy rozwój działalności Banku.  
Wyniki działalności Banku w latach 2020-2023 (w tys. zł) 

Rok  Suma bilansowa           Zysk brutto     Fundusze własne 
2020  507 000                3 361                40 835 
2021  503 450                3 668               43 410 
2022  495 784                7 233               46 200 
2023  588 898              18 250                50 313 

 

Jak wskazują wyżej przedstawione wyniki na przestrzeni lat 2020-2023, suma bilansowa Banku wzrosła o ok. 116,15%, wynik finansowy o ok. 543%, a fundusze własne o ok. 123 %. – Są to satysfakcjonujące wyniki, ale nie spoczywamy „na laurach”. Mamy świadomość, że ciężką pracą budujemy przyszłość naszą i naszych klientów – przekonuje Prezes R. Dawidowski.       

 

aktywny partner lokalnej społeczności 

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach bierze czynny udział w życiu lokalnej społeczności, wspierając poprzez dofinansowania, darowizny, sponsoring liczne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, jak również inicjatywy kulturalne i sportowe. W 2023 roku wydatkowano na te cele ok. 84 tys. zł. Potwierdzeniem wysokiej jakości działań realizowanych przez Bank są otrzymane nagrody i wyróżnienia, a także dziesiątki podziękowań i dyplomów za wspieranie lokalnych inicjatyw. Są to znaczące osiągnięcia i wyróżnienia. W 2023 roku BS w Sierakowicach otrzymał Tytuł „Hit 2023 Kobaltowy” – rankingu „Gospodarczo-Samorządowych HIT Pomorza i Kujaw”, za modelowe strategie zarządzania,  jakość obsługi klienta i profesjonalizm działania. Zajął również 7. miejsce w organizowanym corocznie przez redakcję „Strefy Gospodarki” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych. W 2024 roku pozycja ta została poprawiona – Bank wspiął się w tym zestawieniu o „oczko” wyżej, co świadczy najlepiej o docenieniu jego działalności przez ogólnopolskie media. 

 

 i instytucja zaufania publicznego  

BS w Sierakowicach jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, a od 2015 roku uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. 125 lat nieprzerwanej działalności sprawiło, iż obecnie nie jest on tylko podmiotem gospodarczym nastawionym na osiąganie korzystnych wyników ekonomicznych, ale stał się również instytucją zaufania publicznego. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż maksymalizacja zysków nie jest celem samym w sobie banków spółdzielczych: – Należy podkreślić znaczenie dużego zaufania, jakim klienci darzą banki spółdzielcze, zaufania którego banki te nie zawiodły w czasie kryzysu. Banki spółdzielcze działając w warunkach lokalnego otoczenia, a tym samym w warunkach większego wpływu na rozeznanie sytuacji kredytobiorców,  posiadają walor nie dający się wycenić. Charakter i specyfika banków spółdzielczych nastawionych na rynek miejscowy powoduje większe uniezależnienie od sytuacji na światowych rynkach finansowych. Myślę, że mimo wielu niesprzyjających okoliczności geopolitycznych i rynkowych, Bank w połączeniu z aktywną współpracą z klientami, mając solidne podstawy w kapitałach i zasobach zarówno kadrowych, jak i infrastrukturalnych, może wychodzić naprzeciw oczekującym wyzwaniom – podsumowuje Prezes R. Dawidowski. 

(BS Sierakowice_fot. 1 – Roman Dawidowski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach)

(BS Sierakowice_fot. 2)

(BS Sierakowice_fot. 3)

(BS Sierakowice_fot. 4)

Wydania archiwalne