O programie


Polska jakość 2023 Dobra spółdzielnia 2023 – Ranking Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce to ogólnopolski Program, którego zasadniczym celem jest wyłonienie spółdzielczych liderów, najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju. Jego zadaniem jest także, poprzez pokazanie spółdzielczych liderów, wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie Dobra Spółdzielnia 2023:

  • Poddanie się weryfikacji ze strony zewnętrznych, obiektywnych mediów, pokazanie otwartości i jawności działania spółdzielni.
  • Możliwość znalezienia się w doborowym gronie laureatów programu Dobra Spółdzielnia 2023, czyli potwierdzenie najwyższych standardów zarządzania i funkcjonowania spółdzielni.
  • W przypadku uhonorowania tytułem Dobra Spółdzielnia 2023, otrzymanie tytułu i godła promocyjnego Dobra Spółdzielnia 2023, z pełnym prawem użytkowania we wszel­kich działaniach promocyjnych i marketin­gowych oraz otrzymanie możliwości uczest­nictwa w jednym z wydań specjalnych Strefy Gospodarki, pokazujących laureatów Programu, czyli najlepsze w Polsce spółdzielnie mieszkaniowe.

Do programu może przystąpić każda spółdzielnia mieszkaniowa prow­adząca swoją działalność na terenie Polski. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Redakcji (drogą mailową, telefaksową lub pocztową) uzupełnionej ankiety weryfikacyjnej, przygotowanej w tym celu i udostęp­nionej przez Organizatora.

Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zarządzania zasobami miesz­kaniowymi, obsługi i działalność pro­społecznościowa, jak również opinie na temat działających w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych zebrane przez samą Redakcję.

Zgłoszenia do programu Polska jakość 2023 można przesyłać na adres:
redakcja@strefa-gospodarki.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem jeden z koordynatorów Programu, udzielając pełnej informacji dotyczącej tegorocznej edycji.

Wydania archiwalne