Silni kadrą

Exalo Drilling S.A. z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. to największa w Europie firma wiertniczo-serwisowa. Spółka dysponuje świetnym zapleczem technicznym, ale podstawą jej sukcesu są ludzie – ich kompetencje, doświadczenie i pasja. Dlatego Exalo przywiązuje ogromną wagę do rozwoju pracowników, czego potwierdzeniem jest zdobycie tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018.

Exalo Drilling S.A. powstała w 2013 roku w wyniku połączenia spółek: PNiG Nafta S.A., PNiG Kraków Sp. z o.o., PNiG Jasło S.A., PN „Diament” Sp. z o.o. i ZRG Krosno Sp. z o.o. W nowej firmie znaleźli się pracownicy z doświadczeniem zdobytym w ponad 20 krajach na całym świecie, którzy dysponowali wyjątkowymi kompetencjami w zakresie realizacji najbardziej skomplikowanych i głębokich wierceń – nawet do 8000 metrów. Wykorzystanie i rozwój tego ogromnego potencjału było kwestią priorytetową. Dlatego spółka zdecydowała się na opracowanie i wdrożenie nowoczesnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, która stawia ją w czołówce pracodawców w kraju.

Inwestycja w wiedzę i zaangażowanie

Mocnym punktem polityki kadrowej Exalo jest wyjątkowo bogaty system szkoleń. Ich oferta jest przygotowywana na podstawie głębokiej analizy potrzeb zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Procentuje to dużą popularnością tej formy kształcenia, o czym świadczy fakt, że liczba realizowanych szkoleń znacząco przewyższa liczbę zatrudnionych w spółce pracowników.

Spółka umożliwia również podjęcie studiów wyższych i podyplomowych, głównie na kierunkach branżowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W celu poszerzenia kompetencji menedżerskich i zapewnienia ciągłości wiedzy w organizacji Exalo realizuje program Akademia Przyszłego Menedżera. Przygotowuje on pracowników do objęcia stanowisk kierowniczych, zarówno w kraju i zagranicą. Program zakłada 10 miesięcy i 220 godzin kompleksowej edukacji prowadzonej przez wykładowców uniwersyteckich i praktyków. Oprócz doskonalenia technik zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu, uczestnicy uzupełniają swoją wiedzę o zagadnienia techniczne oraz z obszaru prawa i finansów.

Exalo Drilling S.A. może pochwalić się również rozbudowanym systemem motywacyjnym i socjalnym. Od 2018 r. kadra zarządzająca spółki została objęta programem zarządzania poprzez cele MBO. Wszyscy pracownicy otrzymują dodatkowe świadczenia np. z okazji Barbórki, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Firma dofinansowuje rekreację, wypoczynek i udział w wydarzeniach kulturalnych. Chętni mogą skorzystać z Pracowniczego Programu Emerytalnego, prywatnej opieki medycznej oraz dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie.

Przy opracowaniu polityki HR duży nacisk położono w na wsparcie relacji rodzinnych pracowników. Każdy zatrudniony, któremu urodziło się dziecko, otrzymuje wsparcie w wysokości 1000 złotych w postaci specjalnej karty podarunkowej. Do pociech pracowników skierowane są również dwa inne projekty. Pierwszym z nich jest program stypendialny Wspieramy Młode Talenty. Jest to pomoc finansowa w wysokości kilkuset złotych miesięcznie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, osiągających dobre wyniki w nauce, kulturze lub sporcie. Drugie przedsięwzięcie to Exalo Kids Camp dla dzieci w wieku 7-14 lat. Uczestnicy biorą udział w konkursie plastycznym o tematyce wiertniczej i ekologicznej. Nagrodą jest dwutygodniowy obóz, w którym bierze udział około 50 laureatów.

Nowoczesność i bezpieczeństwo

Warto również wspomnieć o ciekawych, autorskich rozwiązaniach firmy – Wielkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie i Konkursie „Innowacje”. W pierwszym z pracownicy pogłębiają swoją wiedzę na temat prewencji i ograniczania zagrożeń w pracy (co w branży wiertniczej jest wyjątkowo istotne), w drugim działają na rzecz unowocześnienia firmy, opracowując i wdrażając własne rozwiązania. Motywacją do udziału w obu inicjatywach są atrakcyjne nagrody.

Firma przykłada też dużą wagę do zarządzania poprzez system QHSE, który jest priorytetem we wszelkich działaniach operacyjnych. Jego głównym celem jest budowa świadomości bezpieczeństwa oraz rozwijanie umiejętności obserwacji potencjalnych zagrożeń i stosowania procedur oraz komunikacji podczas wystąpienia zdarzeń niepożądanych.

Beata Jama, pełnomocnik Zarządu ds. Zatrudnienia, tak podsumowuje działalność spółki w zakresie HR: – Ambicją Exalo jest zapewnienie stabilizacji zatrudnienia i stworzenie przyjaznego środowiska pracy w atrakcyjnej, rozpoznawalnej i pozytywnie ocenianej firmie. Chcemy, aby każdy zatrudniony mógł utożsamiać osobisty sukces z sukcesem spółki. To dlatego nasze programy rozwojowe i stypendialne zostały zaprojektowane tak, aby wspierały realizację wzajemnych oczekiwań pracowników i pracodawcy. Zdobycie tytułu Laureata Programu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018 jest potwierdzeniem, że idziemy we właściwym kierunku.

Nasze małe ojczyzny

Nowoczesny przedsiębiorca nie tylko dba o pracowników, ale aktywnie współpracuje ze społecznościami lokalnymi. Dla przykładu w Zielonej Górze Exalo wspiera Piknik Naukowy Centrum Nauki Keplera, podczas którego rodzice i dzieci pogłębiają wiedzę z zakresu najnowszych rozwiązań technologicznych. Spółka angażuje się również w wydarzenie o nazwie Świet(l)ne Miasto Krosno, które pielęgnuje i rozwija wiedzę na temat początków światowego przemysłu naftowego, którego kolebką jest właśnie Krosno. Z kolei z okazji święta górników przedstawiciele firmy odwiedzają przedszkola, gdzie przybliżają najmłodszym historię i ciekawostki dotyczące wydobycia ropy naftowej. Pracownicy spółki biorą również czynny udział w programie Dar krwi na Dzień Dziecka.

Oprócz lokalnych inicjatyw CSR Exalo Drilling angażuje się również w akcje ogólnopolskie, z których najważniejsze to powstanie fabularyzowanych dokumentów: „Wydarzenia Zielonogórskie 1960” (o obronie Domu Katolickiego) i „Kresy” (o przesiedleńcach z Kresów Wschodnich i tragicznych wydarzeniach wołyńskich).

(fot. 1 Exalo Drilling)

Wydania archiwalne