Wkomponowujemy się w wartości i cele strategiczne miasta

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie po raz kolejny zdobyła drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. To dla spółki potwierdzenie jej starań, które wykraczają poza działalność branżową. Firma stara się bowiem łączyć działalność biznesową z przedsięwzięciami o charakterze miastotwórczym. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy przyszłość ciepłownictwa to systemy rozproszone, skupiające wiele technologii i przenikające wiele sfer życia mieszkańców.

Miejska Energetyka Cieplna od lat jest czymś więcej, niż tylko firmą ciepłowniczą. Ambicją spółki jest angażowanie się w wiele aspektów życia społecznego, wspieranie inicjatyw i pomysłów mieszkańców oraz pracowników. – Staramy się po prostu oddawać miastu i jego mieszkańcom choć część tego, co dostaliśmy. Przecież jesteśmy firmą koszalińską, tu powstaliśmy i tu wyrośliśmy. Nasi pracownicy to mieszkańcy Koszalina i okolic. Nie wyobrażam sobie więc, byśmy nie współpracowali z samorządem i mieszkańcami – mówi Robert Mania, prezes zarządu MEC Koszalin.

Zaangażowanie w życie społeczne to jednak koszaliński standard, bowiem pozostałe miejskie firmy również prowadzą podobne działania. Dzięki temu powstał mechanizm, w którym inicjatywa wychodzi zarówno od mieszkańców, jak i od firm i instytucji. – Wkomponowujemy się w te działania z naszymi wartościami, wynikającymi między innymi ze społecznej odpowiedzialności biznesu, podpatrujemy wzory postępowania u pozostałych spółek, po to, by tworzyć wizję miasta przyszłości – dodaje prezes Robert Mania.

Aby urzeczywistnić tę wizję, MEC ujęła w swojej strategii cele strategiczne miasta. Są nimi inteligentne zrównoważone miasto (rozwój atrakcyjnej przestrzeni publicznej, rewitalizacja centrum Koszalina, wspieranie gospodarki mieszkaniowej, rozwój gospodarki zrównoważonej i przyjaznej środowisku, poprawa jakości powietrza, rozwój zrównoważonego systemu energetyki ciepłowniczej, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, usprawnienie systemu gospodarowania odpadami), rozwinięta i społecznie odpowiedzialna gospodarka (wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, intensyfikacja współpracy lokalnych instytucji otoczenia biznesu, współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka biznesu i nauki, wspieranie gospodarki opartej na wiedzy – transfer wiedzy i technologii, tworzenie mechanizmów współpracy między samorządem, biznesem i środowiskiem akademickim – wspólne projekty badawcze i rozwojowe), aktywni i kreatywni mieszkańcy (Koszalin jako akademickie centrum nauki i rozwoju na Pomorzu, wspieranie współpracy instytucji edukacji z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi na rzecz wzrostu konkurencyjności Koszalina oraz podnoszenia jakości i warunków życia mieszkańców, wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców), promocja infrastruktury i gospodarki Koszalina (Koszalin Centrum Pomorza). – Jestem pewien, że tak rozumianą miejską przestrzenią doskonale będzie współgrać nowoczesny system ciepłowniczy, oparty o wiele rozproszonych źródeł, który MEC zaczęła budować. Firma planuje wykorzystać w nim wszelkie dostępne i opłacalne technologie, od kogeneracji gazowej, nad którą właśnie pracuje, aż po zielony wodór – mówi prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

(fot. 1 – Schemat koszalińskiego systemu ciepłowniczego przyszłości, w którym wykorzystywane będą wszelkie dostępne technologie. Pierwsze etapy są już realizowane.)

(fot. 2 – „Wkomponowujemy się w strategię miasta z naszymi wartościami, by tworzyć wizję miasta przyszłości” – prezes Robert Mania.)

(fot. 3 – „Jestem pewien, że z miejską przestrzenią doskonale będzie współgrać budowany przez MEC nowoczesny system ciepłowniczy, oparty o wiele rozproszonych źródeł” – prezydent Koszalina Piotr Jedliński.)

Wydania archiwalne