Mała firma z dużymi ambicjami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim jako największy dostarczyciel ciepła systemowego w mieście, świadczy kompleksowe usługi w zakresie ogrzewania powierzchni mieszkaniowych i użytkowych. Dzięki wypracowywaniu zysków, Spółka modernizuje na bieżąco źródło ciepła i sieci przesyłowe. Nie zapomina przy tym o kwestiach związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością biznesu, wspierając również często inicjatywy o zasięgu ponadlokalnym.

Modernizacja w parze z oszczędnością

PEC w Radzyniu Podlaskim to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie, systematycznie modernizując kotły w celu ciągłego podnoszenia ich sprawności i niezawodności. Wymienia stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej oraz modernizuje węzły cieplne. Komputeryzuje procesy wytwarzania i przesyłu ciepła, które dostarcza do ponad 60% obiektów w mieście. Celem podejmowanych działań jest nie tylko spełnianie wysokich wymagań swoich odbiorców, ale również ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. W latach 2015-2019 Przedsiębiorstwo znacznie przyspieszyło działania modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie funkcjonalności, konkurencyjności i sprawności źródła ciepła oraz sieci przesyłowych.
– Pierwszym zadaniem inwestycyjnym rozpoczętym w 2015 roku, była modernizacja układu odpylania spalin kotła WR-5M nr 2, co zapewniło spełnienie norm emisyjnych tego kotła – wyjaśnia Jerzy Woźniak Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. – Drugim bardzo ważnym zadaniem było zakupienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Jego wdrażanie rozpoczęto w listopadzie 2015 roku i trwało do czerwca 2016 roku. System zapewnia sprawniejsze funkcjonowanie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa.
W końcu 2015 roku zmniejszono nominalną moc ciepłowni poniżej 20 MW, poprzez wyłączenie z eksploatacji jednego z kotłów. Dzięki temu PEC nie musi kupować uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których wartość systematycznie rośnie. W 2016 roku został całkowicie zmodernizowany jeden z pracujących kotłów WR 5. Wszystkie jego elementy wymieniono na nowe, zastosowano pełną automatykę oraz wmontowano nową instalację odpylania z filtrami workowymi. Inwestycja ta służyła poprawie efektywności energetycznej. Zamontowano także elementy automatyki, które spowodowały zintegrowanie pracy wszystkich pracujących kotłów. W tym samym roku wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej, wykorzystującą proces odtleniania katalitycznego o skuteczności powyżej 99,8%. Instalacja jest przy tym stosunkowo prosta i efektywna, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, zajmuje mało miejsca, a katalizator procesu nie zużywa się. W grudniu 2018 roku zakończono przebudowę czwartego kotła o mocy 2,5 MW w technologii ścian szczelnych, który wcześniej był wyłączony z eksploatacji. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy efektywności pracy ciepłowni (szczególnie poza sezonem grzewczym) oraz zwiększenia jej mocy, co pozwala na pozyskiwanie kolejnych odbiorców ciepła.

Ze zdalnym odczytem ciepła

W latach 2015-2019 radzyński PEC wybudował nowe sieci wysokoparametrowe (o długości 1800 mb) oraz niskoparametrowe (530 mb). Warto zauważyć fakt zmodernizowania w 2019 r. sieci przesyłowej do szpitala powiatowego w Radzyniu Podlaskim, która polegała na wymianie starej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną. Zmniejszyły się straty ciepła na przesyle oraz prawdopodobieństwo awarii. Ponadto zamontowano 27 nowych węzłów cieplnych u odbiorców. Co roku Spółka inwestuje w urządzenia telemetryczne, które umożliwiają zdalne sterowanie pracą węzłów cieplnych. Pozwala to na znaczne usprawnienie ich obsługi oraz stabilizację procesów zachodzących w sieciach przesyłowych. Przekłada się to na wymierne korzyści finansowe nie tylko dla dostawcy, ale przede wszystkim odbiorcy ciepła. W 2018 roku zostały zamontowane urządzenia elektroniczne (moduły) na licznikach zużycia energii cieplnej, co umożliwia zdalne i szybkie odczytywanie zużycia ciepła. W ciągu pięciu ostatnich lat Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim wydatkowało łącznie na inwestycje około 7,5 mln zł, w tym 3,6 mln zł w formie pożyczek.

Na własne potrzeby i na sprzedaż

W końcu 2019 roku Przedsiębiorstwo otrzymało dotację unijną w wysokości ponad 3,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na inwestycję pod nazwą: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”. Przedsiębiorstwo obecnie jest po przetargu, w fazie podpisywania umowy z wykonawcą. Projekt zakłada zrealizowanie inwestycji do 30 września 2021 roku. Jej efektem będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o ponad 7000 t/rok oraz obniżenie poziomu spalania miału węglowego o około 2000 t. Ponadto Przedsiębiorstwo, które stanie się wtedy elektrociepłownią, będzie produkować energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedawać do sieci energetycznej. Nastąpi dywersyfikacja przychodów, co pozwoli śmiało patrzeć w przyszłość i dalej rozwijać się.

W trosce o lokalną społeczność

Przedsiębiorstwu nie obca jest społeczna odpowiedzialność biznesu. PEC w Radzyniu Podlaskim jest darczyńcą dla szeregu podmiotów, m.in. stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, szkół oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej ludziom poszkodowanym w różny sposób. Spółka współfinansuje występy artystów muzyków w ramach corocznych Dni Karola Lipińskiego oraz wydarzenia teatralne z udziałem artystów spoza miasta. Na pomoc mogą liczyć młodzi radzyńscy akordeoniści z zespołu „Arti Sentemo”, sportowcy uprawiający piłkę nożną, tenis stołowy, taekwon-do, szachy. Ze wsparcia finansowego korzystają ponadto radzyńskie stowarzyszenia zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Ósmy kolor tęczy „Paraolimpiada”, Parafialny Zespół Caritas, kluby seniora, a także instytucje zlokalizowane na terenie całego kraju, jak np. Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie czy Fundacja Koniczynka w Chorzowie. Corocznie na wymienione zadania Przedsiębiorstwo wydaje ok. 30 tys. zł.

Zaczęło się w latach 70. …

Budowa ciepłowni w Radzyniu Podlaskim rozpoczęta w 1976 roku, wynikała z potrzeby ogrzania powstających bloków mieszkalnych na tzw. Osiedlu Zabielska oraz budowanego szpitala. W latach 90. nastąpiła likwidacja większości małych źródeł ciepła w centrum miasta, co w znacznej mierze przyczyniało się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Dużo wcześniej, bo w 1985 roku połączono z ciepłownią Osiedle Bulwary. Następnie w 1994 roku zlikwidowano kotłownie w budynkach przy ul. Warszawskiej 6 i Ostrowieckiej 30. Trzy lata później przestała funkcjonować kotłownia w Pałacu Potockich, a w 2001 roku w Urzędzie Miasta przy ul. Warszawskiej. Nieustanne działania w następnych latach, aż po dzień dzisiejszy, spowodowały kolejne likwidacje małych kotłowni zarówno w centrum, jak i na obrzeżach Radzynia Podlaskiego. W dniu 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę komunalną, w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Od tego czasu nosi ono nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, z kapitałem zakładowym o wartości 2,23 mln zł.

(fot. 1 – PEC Radzyń Podlaski)

(fot. 2 – PEC Radzyń Podlaski)

(fot. 3- PEC Radzyń Podlaski)

Wydania archiwalne