Młodzi technologią i … infrastrukturą

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia ciągłość dostaw wody dla ok. 170 tys. mieszkańców Zabrza, a także odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie. Zajmuje się również kontrolą gospodarki wodno-ściekowej, a także naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy. Spółka zarządza jedną z najmłodszych sieci wodociągowych w Polsce – prawie 90% jej infrastruktury ma mniej niż 20 lat. Ponadto Miasto Zabrze jest skanalizowane w 99%, co oznacza, że na terenie zabudowanym każdy zainteresowany ma możliwość przyłączenia się do sieci.

15 lat inwestycji

ZPWiK dysponuje 496 km sieci wodociągowej i 424 km sieci kanalizacyjnej. Eksploatuje 2 oczyszczalnie ścieków, 5 studni głębinowych oraz 52 przepompownie ścieków. Firma dysponuje akredytowanym laboratorium, w którym wykonuje się rocznie kilkanaście tysięcy badań wody i ścieków. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 1380 Polskiego Centrum Akredytacji. Wykonuje badania dla potrzeb własnych i klientów zewnętrznych. Od 1995 roku Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów należy do gminy Zabrze.
Ostatnie 15 lat to okres wzmożonej pracy – podkreśla Piotr Niemiec Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – To ogromne inwestycje w nowoczesną technologię oczyszczania i dostarczania wody, a także w poprawę gospodarki ściekowej. Ponad 850 mln zł wydanych łącznie przez miasto i spółkę na inwestycje, wpłynęło na zmianę oblicza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. W tym czasie zrealizowano dwa etapy projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”, które współfinansowała Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Beneficjentem środków unijnych była Gmina Zabrze, natomiast ZPWiK podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia. W ramach tych przedsięwzięć wykonano 200 km kanalizacji sanitarnej, 23 przepompownie ścieków, 177 km kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami wód deszczowych, 121 km sieci wodociągowej, a także przebudowano 700 tys. m2 dróg i chodników. Zmodernizowano również stację uzdatniania wody w Grzybowicach oraz przebudowano oczyszczalnię ścieków Śródmieście, wykonując jej hermetyzację oraz dezodoryzację. Podejmowanym przez firmę działaniom przyświecają takie idee jak: ekologia, rozwój i bezpieczeństwo, a motto spółki brzmi: „H2O – związek na całe życie”. ZPWiK z dużą starannością podchodzi do misji związanej z dostarczaniem czystej wody o jak najwyższej jakości oraz do uzyskania jak najlepszych wyników oczyszczania ścieków, co ma niewątpliwy wpływ na komfort życia mieszkańców i ochronę środowiska.

Dla mieszkańców, obszarów inwestycyjnych i przemysłowych

W latach 2017-2019 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrealizowało trzeci projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”, na który pozyskało środki w ramach POIiŚ. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 30 mln zł, a dofinansowanie 14 mln zł. Inwestycja obejmowała przebudowę części obiektów i budowę nowych oraz zakup najnowszej generacji samochodu służącego do wywozu nieczystości płynnych. Projekt miał na celu dostosowanie ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych.
Kolejną, bardzo istotną dla miasta inwestycją było doprowadzenie wodociągu do terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wykonanie kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu strefy do przepompowni w Rokitnicy. Dzięki temu teren został uzbrojony, co ma duże znaczenie dla przedsiębiorców działających na terenie zabrzańskiej części strefy, która zajmuje ponad 150 hektarów .
Spółka nadal podejmuje i realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, obszarów inwestycyjnych oraz przemysłowych na terenie miasta, a także wynikające z eksploatacji i konieczności spełnienia wymogów prawnych wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zabrze w ok. 55% zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć głębinowych, a w pozostałych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.

Zdalne odczyty i działania proekologiczne

Po zakończeniu poprawy gospodarki wodno-ściekowej, w 2019 roku ZPWiK rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Jest to inwestycja, która obejmie zasięgiem całe miasto Zabrze i poprawi komfort życia mieszkańców. Firma dysponuje również nowoczesnym mobilnym ozonatorem, który między innymi jako jeden z kilku pomagał w oczyszczaniu ścieków podczas awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka w 2019 roku. W czasach pandemii wykorzystuje się go do dezynfekcji pojazdów służb miejskich oraz niektórych obiektów użyteczności publicznej. Ponieważ Spółka jest odpowiedzialna za interakcje ze środowiskiem przyrodniczym, od 2019 roku zaczęła prowadzić wzmożone działania proekologiczne wśród mieszkańców Zabrza. Jednym z nich jest kampania edukacyjna, mająca na celu przekonanie zabrzan do picia wody z kranu. W tym celu wykorzystuje się między innymi mobilny dystrybutor wody. ZPWiK kładzie duży nacisk na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, którą realizuje w formie szkoleń, konkursów, lekcji, spotkań, wycieczek po terenie oczyszczalni, akcji tematycznych, konferencji, drukowania materiałów informacyjnych i działalności w Internecie.

W krajowej czołówce

Starania firmy i efekty zrealizowanych projektów zostały dostrzeżone nie tylko na forum lokalnym, ale również krajowym. W czerwcu 2020 roku kapituła konkursu „Teraz Polska” za „dostarczanie wody o najwyższej jakości, uzyskanie najlepszych wyników oczyszczania ścieków oraz edukację ekologiczną” przyznała zabrzańskim wodociągom prawo posługiwania się godłem Teraz Polska, a w listopadzie 2020 roku, przedsiębiorstwo odebrało nagrodę w X, jubileuszowej edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. W 2018 roku samorząd Województwa Śląskiego nagrodził Spółkę za wkład w rozwój regionu Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Corocznie, już od czternastu lat, firmie jest przyznawany tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Spółce przyznano również Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udana Inwestycja” oraz EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii. W 2015 Miasto Zabrze uzyskało tytuł ECO MIASTO 2015, za zrealizowanie wspólnie z ZPWiK unijnego przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”. W latach 2004 i 2009, realizowane przez zabrzańskie wodociągi inwestycje

otrzymały wyróżnienie i tytuł w konkursie „Modernizacja Roku”. Najnowszym osiągnięciem Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., jest zajęcie 4. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2021.

(ZPWiK_fot. 1 – Piotr Niemiec, Prezes Zarządu ZPWiK)


50% sieci wodociągowej w wielu miastach Polski stanowią rurociągi działające dłużej niż 50 lat* a zaledwie 0,95% wynosi ten odsetek w Zabrzu
45% sieci wodociągowej w wielu miastach Polski stanowią rurociągi mające od 25 do 50 lat* a jedynie 9,1% wynosi ten odsetek w Zabrzu
35% sieci wodociągowej w wielu miastach Polski stanowią rury wykonane z żeliwa* a tylko 0,19% wynosi ten odsetek w Zabrzu
w Zabrzu nie ma już rur azbestowych, tymczasem ich odsetek w kraju wynosi 4%.
*wg raportu NIK z czerwca 2018 r.


(ZPWiK_fot. 2 – Oczyszczalnia ścieków „Śródmieście”)

(ZPWiK_fot. 3 – Mobilny system ozonowania)

(ZPWiK_fot. 4 – System do monitoringu na oczyszczalni)

(ZPWiK_fot. 5 – Reaktor biologiczny na oczyszczalni „Mikulczyce)

Wydania archiwalne