Silni zaufaniem klientów

Z MARIUSZEM MAJKUTEM, prezesem zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., rozmawia Bogdan Leszczorz

Panie Prezesie, gratuluję zajęcia pierwszego miejsca w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Czy zwycięstwo było dla Państwa zaskoczeniem? W czym tkwi siła Szczecińskiej Energetyki Cieplnej?

Przyznanie SEC pierwszego miejsca w tym prestiżowym rankingu jest dla nas miłą niespodzianką i z całą pewnością stanowi dodatkową motywację do pracy, która polega przede wszystkim na dostarczaniu naszym klientom ciepła i usług okołoenergetycznych. Cieszę się, że Kapituła Rankingu oceniła nas wyżej niż wiele renomowanych przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Uważam, że siła naszej spółki tkwi z jednej strony w zaufaniu naszych klientów do nas i do tego, co robimy, a z drugiej sukces gwarantuje nasza doświadczona i kompetentna kadra.

Co w kontekście tak dużego sukcesu możecie obiecać Waszym odbiorcom?

Taka, czy inna pozycja w rankingu nie zmieni naszej polityki wobec Klientów SEC – tak jak do tej pory będziemy pracowali nad dostarczaniem im usług energetycznych zgodnie z ich życzeniami i – tak jak dotychczas – będziemy starali się zachować konkurencyjność cenową naszego ciepła względem istniejących alternatyw oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom i odbiorcom biznesowym.

W jakim miejscu, patrząc obiektywnie, znajduje się obecnie potencjał techniczny SEC-u? Jakie szanse i zagrożenia dla funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa Pan dostrzega?

Infrastruktura ciepłownicza Szczecina zarządzana przez SEC, to przykład jedynego w Polsce tak zdywersyfikowanego systemu ciepłowniczego pod względem źródeł wytwarzania. Ciepło produkowane jest z kilku różnych rodzajów paliw, począwszy od węgla, przez gaz i biomasę, a na odpadach skończywszy. Gwarantuje to bezpieczeństwo energetyczne miasta i konkurencyjność cenową produktu SEC. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej i technicznej, SEC posiada duży potencjał zarówno od strony koncepcyjnej, projektowej jak i wykonawczej. Świadczyć może o tym chociażby niedawno powołana spółka SEC Serwis, która specjalizuje się w instalacji węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych i ich obsłudze. Partnerami dla SEC są także nasi klienci, którzy podnosząc swoją świadomość ekologiczną i ekonomiczną motywują nas do wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Potencjał ten pozwala z optymizmem patrzeć na szanse rozwoju jakie niesie przyszłość. Mowa o transformacjach sektora energetycznego dziejące się na scenie europejskiej od kilku lat, a od niedawna także w Polsce. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii, inteligentne sieci i węzły cieplne, polityka prosumencka – to wszystko stanowi ważny aspekt funkcjonowania naszej spółki w przyszłości. Głównym zagrożeniem, które może wg mnie hamować rozwój w powyższym zakresie, są ograniczenia i niestabilność polskich regulacji prawnych, które dodatkowo nie we wszystkich aspektach są spójne z polityką Unii Europejskiej. Powoduje to zwiększenie ryzyka inwestycyjnego w duże projekty ciepłownicze nie tylko w Szczecinie, ale także na terenie całego kraju.

Proszę o wymienienie najważniejszych inwestycji realizowanych w tym momencie. W jakim stopniu ułatwiają je Państwa niemieckie powiązania kapitałowe?

SEC jest od 2002 roku częścią niemieckiego koncernu energetycznego E.ON, co daje nam zwiększone możliwości zarówno w zakresie przepływu know-how od doświadczonych kolegów z Niemiec i vice versa, jak i inwestowania w infrastrukturę należącą do SEC. Przez ostatnich 16 lat została – i wliczając podjęte już zobowiązania z nadchodzących 5 lat – zostanie przeznaczona na ten cel łącznie kwota około 400 mln zł. Od kilkunastu lat z sukcesem pozyskujemy środki unijne, którymi dysponuje NFOŚiGW. Obecnie realizujemy projekt obejmujący modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego Szczecina. Program ten rozpoczął się w listopadzie 2017 roku, zaś zakończenie przewidziano na październik 2022 roku. Jego całkowita wartość wyniesie blisko 89 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie prawie 58 mln zł. W ramach projektu powstanie 17 km nowych sieci ciepłowniczych oraz 60 nowoczesnych węzłów cieplnych, a 25 km istniejących magistrali przesyłowych zostanie zmodernizowanych. Do bezpiecznej i ekologicznej sieci SEC zostaną również podłączone 4 nowe osiedla mieszkaniowe. Dzięki unowocześnieniu systemu dystrybucji ciepła zmniejszy się znacząco, bo aż o 60 800 GJ w ciągu roku, zużycie energii pierwotnej, a także emisja CO2 do atmosfery, o 6 170 Mg/rok. W efekcie modernizacji systemu ciepłowniczego nastąpi także redukcja pyłów PM 10 i PM 2,5, co w konsekwencji przełoży się na czystsze powietrze, którym oddychamy. Warto w tym miejscu dodać, iż obecny projekt jest już czwartym projektem realizowanym przez SEC o tak dużym zasięgu i w tak znacznej kwocie współfinansowanym przez Unię Europejską.

Inwestujecie Państwo spore środki finansowe w bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu. Jak ważną częścią „ciepłowniczej działalności” jest potencjał kadrowy?

Cieszę się, iż Kapituła Rankingu doceniła również inwestycje w kapitał ludzki w naszej firmie. Obserwując zmiany zachodzące w branży i pojawiające się trendy realizujemy programy szkoleniowe oparte nie tylko o klasyczne szkolenia fachowe, ale również o warsztaty eksperckie, seminaria, a także szkolenia interpersonalne. Tego typu wydarzenia sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń, a przede wszystkim generują szerokie spektrum szans, tak dla pracowników jak i dla SEC. Wykwalifikowany personel jest niewątpliwie najważniejszym dobrem naszej spółki i stanowi o jej przyszłości. Dobry biznes robią ludzie. Dobrzy ludzie.

Jak ocenia Pan aktualną sytuację na rynku pracy w Państwa branży? Czy dostrzegacie Państwo problemy w rekrutacji nowych pracowników?

W branży energetycznej, w której zmiany zachodzą z dużo większą bezwładnością niż np. w sektorze IT, na chwilę obecną nie obserwujemy istotnych problemów w rekrutacji pracowników. Inaczej sprawa wygląda u naszych partnerów biznesowych, głównie wykonawców infrastruktury, gdzie brakuje personelu operacyjnego. Z całą pewnością można stwierdzić, że wzrosła dynamika zmian na rynku pracy i obecnie na znaczeniu traci argument o stabilności zatrudnienia na rzecz krótkoterminowych możliwości, w tym rozwoju zawodowego. W moim odczuciu da się już zaobserwować nadchodzącą zmianę pokoleniową, do której należą nowo zatrudniani przez naszą spółkę pracownicy. SEC wychodzi naprzeciw tym trendom starając się zaoferować jak najlepsze warunki pracy.

Nie da się nie zauważyć, iż jesteście firmą, dla której istotną kwestią jest aktywność w zakresie szeroko pojętego CSR. Jak ważne dla Państwa są działania na rzecz lokalnej społeczności?

Działalność SEC jest od początku istnienia przedsiębiorstwa nierozerwalnie związana zarówno ze społecznością Szczecina, jak również z mieszkańcami miast, do których dostarczamy ciepło systemowe. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy traktowali ich wyłącznie jako źródło przychodu, nie dostrzegając innych ich potrzeb. W ubiegłym roku, jak co roku, wsparliśmy kilkadziesiąt różnorodnych inicjatyw sportowych i kulturalnych, w tym np. koncerty realizowane przez Filharmonię Szczecińską. Kładziemy duży nacisk na akcje o charakterze edukacyjnym i zdrowotnym, kierowane dla mieszkańców Szczecina oraz miast, w których podsiadamy systemy ciepłownicze. Realizujemy cykliczną ścieżkę edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach której organizowane są wycieczki po ciepłowni, połączone w prelekcjami na temat powstawania ciepła oraz ochrony środowiska naturalnego.

Jak wyglądają Państwa plany na najbliższą przyszłość. W które obszary działalności Spółki zamierzacie mocno inwestować, a które już takich inwestycji nie wymagają?
Zmiany w zakresie technologii i prawodawstwa są na tyle dynamicznie, że nie ma obszarów, które nie wymagałyby inwestycji w kilku lub kilkunastoletnim okresie czasu. Jednak faktycznie istnieją priorytety, nad którymi będziemy obecnie pracować. Oprócz bieżących działań nakierowanych na zdobywanie nowych klientów i nowych obszarów rynku w Szczecinie i w regionie, a także modernizacji „unijnych”, o którym już mówiłem, koncentrujemy się w ciągu najbliższych 4 lat na modernizacji naszych ciepłowni. Głównym jej celem jest zredukowanie emisji zanieczyszczeń do poziomów zgodnych z prawem europejskim. Szacowane nakłady inwestycyjne na te projekty mogą wynieść nawet 200 mln zł. Jestem jednak pewien, iż podobnie jak dotychczas, uda nam się wpasować w nowe realia, które w konsekwencji mają skutkować podniesieniem efektywności dostarczania ciepła systemowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

I na koniec pytanie o przyszłość ciepłownictwa – również w naszym kraju. W którym kierunku pójdzie nowoczesna koncepcja systemowego ogrzewania miast i w jakim stopniu będą wykorzystywane dotychczasowe paliwa?

Wszystkie dotychczasowe działania Unii Europejskiej w zakresie tak polityki energetycznej jak i wydawanego w ślad za tym prawodawstwa, dość jasno formułują obraz energetyki do roku 2050 jako efektywnej, niskoemisyjnej, wspierającej odnawialne źródła energii i redukującej tzw. ślad węglowy. Wytyczne te obejmą branżę ciepłowniczą na poziomie europejskim, a finalnie także na poziomie naszego kraju. Wykorzystanie dotychczasowego paliwa – węgla do produkcji ciepła – w perspektywie do 2025 r. prawdopodobnie będzie miało rację bytu, biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania środowiskowe i cenowe, natomiast w dłuższej perspektywie ta technologia będzie musiała zmierzyć się z coraz wyższymi kosztami zmiennymi, podyktowanymi chociażby rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 i ograniczeniami emisyjnymi. W konsekwencji, nasze rodzime ciepłownictwo czeka nieuchronna i gruntowna transformacja. Wyzwaniem i jednocześnie szansą, stojącą przed naszą spółką, będzie zapewnienie naszym klientom konkurencyjnych i stabilnych cenowo produktów w długiej perspektywie czasu, co z pewnością odbędzie się przy znaczącym udziale paliw odnawialnych, takich jak biomasa, czy odpady, czy być może ze ścieków komunalnych, tak jak w szwedzkim Malmö, w którym ciepło dostarczane jest również przez jedną ze spółek koncernu E.ON,.
Obserwując z kolei tendencje prosumenckie, oczekiwać należy decentralizacji wytwarzania energii i ciepła. Zarówno na to pierwsze tj. zróżnicowanie paliwowe, jak i na to drugie – wielość źródeł i ich współpracę –  jesteśmy w Szczecinie doskonale przygotowani.

Dziękuję za rozmowę.

(fot 3. Mariusz Majkut Prezesem Zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o)

(fot 1. SEC)

(fot 2. SEC)

 

Wydania archiwalne