Największe wyzwanie przed radomskim ciepłownictwem

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna buduje dla swoich ciepłowni potężne instalacje oczyszczania spalin, dzięki którym poprawi się jakość powietrza w Radomiu. Firma kilkukrotnie zmniejszy emisję zanieczyszczeń, dzięki czemu spełni wszystkie unijne standardy emisyjne, które będą obowiązywały od 2023 roku.

 

Ciepło dla Radomia 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogrzewa Radom od 1966 roku. Firma wytwarza ciepło w dwóch źródłach wyposażonych w kotły rusztowe WR-25. W Ciepłowni „Północ” pracują 4 kotły WR-25 o łącznej mocy zainstalowanej 116,3 MW, natomiast w Ciepłowni „Południe” 6 kotłów WR-25 o łącznej mocy zainstalowanej 169,5 MW. – Jesteśmy właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej o długości 178,5 km – wylicza Tomasz Nita, Prezes Zarządu „RADPEC” S.A. –  Dostarczamy ciepło do 1 127 węzłów cieplnych, z których 641 to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane i opomiarowane węzły będące własnością Spółki. Produkowane przez „RADPEC” S.A. ciepło systemowe ogrzewa budynki mieszkalne, instytucje, obiekty użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe. 

 

Koniec derogacji 

W ostatnich latach „RADPEC” S.A. stanął przed ogromnym wyzwaniem, które wynika ze zbliżającego się wejścia w życie nowych restrykcyjnych norm unijnych dotyczących ochrony środowiska. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (The Industrial Emmisions Directive – IED) określa standardy emisji dla zanieczyszczeń powietrza, które będą obowiązywać obie ciepłownie RADPEC-u po 31.12.2022 roku, czyli po zakończeniu funkcjonowania tzw. derogacji ciepłowniczych.  

 

BAT, czyli z najlepszymi technikami 

Normy dyrektywy IED zostały jeszcze drastyczniej zaostrzone przez Konkluzje BAT (Best Available Techniques), czyli dokumenty dotyczące najlepszych dostępnych technik. Konkluzje BAT oprócz szeregu regulacji i zaleceń, takich jak ciągły pomiar emitowanych zanieczyszczeń oraz stosowanie wysokosprawnych jednostek wytwórczych, zawierają przede wszystkim restrykcyjne obostrzenia dotyczące dopuszczalnych wielkości emisji do powietrza pyłów oraz gazów dla tzw. dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). 

 

Z trudnymi wyzwaniami  

Podobnie jak inni producenci ciepła systemowego, radomska spółka ciepłownicza musiała się dostosować do wyśrubowanych wymagań w sytuacji bardzo ograniczonych środków do ich realizacji. Ciepło systemowe jest w pełni urzędowo regulowane w zakresie cen na granicy progu rentowności. Zatwierdzane taryfy nie nadążają za wzrostem kosztów podstawowej działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Tymczasem potrzebne jest ogromne zaangażowanie finansowe w modernizację firm, by spełniać coraz większe wymagania stawiane przez Unię Europejską. – Od wielu lat nasza firma inwestuje w redukcję szkodliwych emisji do atmosfery, ale tym razem wyzwanie jest większe niż kiedykolwiek w historii przedsiębiorstwa – konkluduje Prezes T. Nita. 

 

 RADPEC 2023+ 

Mimo wspomnianych powyżej trudności, radomska firma realizuje ambitny program inwestycyjny „RADPEC 2023+”. Obejmuje on budowane obecnie instalacje oczyszczania spalin oraz planowaną budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo alternatywne (RDF)
i zastąpienie dwóch kotłów węglowych kotłami na biomasę. Nowe źródło, wytwarzające w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną, pozwoli systemowi ciepłowniczemu Radomia na uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”, zgodnego z unijną Dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej. Posiadając status „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego”, firma będzie miała możliwość korzystania z pomocowych środków unijnych i krajowych na modernizację sieci i węzłów cieplnych, w tym również na likwidację niskiej emisji poprzez przyłączanie obiektów do sieci ciepłowniczej. Nastąpi wzrost atrakcyjności ciepła sieciowego jako źródła zaopatrzenia w ciepło dla nowobudowanych obiektów. System ciepłowniczy uzyska uprzywilejowaną pozycję na rynku i firma nie będzie miała obowiązku pierwszeństwa zakupu ciepła z zewnętrznych odnawialnych źródeł energii. 

 

W trosce o zadowolenie klientów 

W ciepłowniach „Południe” i „Północ” trwa modernizacja, która polega na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin (IOS) oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki prowadzonej inwestycji emisja gazów i pyłów do powietrza zostanie radykalnie zredukowana: poziom emisji SO2 zmniejszy się siedmiokrotnie, NOX – dwukrotnie, a pyłów ponad pięciokrotnie. Instalacje oczyszczania spalin zostały tak zaprojektowane, by przy realizacji kolejnego punktu programu inwestycyjnego „RADPEC 2023+”, który m.in. obejmuje zmianę dwóch kotłów węglowych na kotły na biomasę, ta zmiana nie powodowała konieczności znacznych przeróbek IOS. Wymagana będzie jedynie niewielka modernizacja układu wyprowadzania spalin z kotłów, natomiast wszystkie pozostałe elementy IOS pozostaną te same. 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna w Radomiu, będąc największym i najbardziej doświadczonym w mieście i regionie producentem
i dystrybutorem ciepła, za nadrzędny cel stawia sobie pełne zadowolenie klientów oraz ugruntowanie opinii firmy rzetelnej, uwzględniającej interesy wszystkich swoich partnerów oraz pracowników i akcjonariuszy. Ponad 55-letnia obecność „RADPEC” S.A. na rynku ciepłowniczym pozwala uznać jej wieloletnie doświadczenie za cenne dla rozwoju branży.

(fot. 1 – RADPEC)

(fot. 2 – RADPEC)

(fot. 3 – RADPEC)

Wydania archiwalne