Przyjazne i ekologiczne ciepło

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. (PE) zajęło czwarte miejsce w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej i awansowało aż o dwie pozycje w stosunku do 2022 roku. Spółka dzięki wielu odważnym decyzjom wspieranym przez władze miasta może obecnie pochwalić się nowoczesnym systemem ciepłowniczym, zapewniając dostawę ciepła systemowego dla Siedlec i komfort cieplny ok. 70 proc. jego mieszkańców. Jest przy tym jednym z pierwszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju, które zaczęły wykorzystywać technologię kogeneracji w oparciu o paliwo gazowe.

 

Ekonomicznie i ekologicznie

Dzięki wprowadzonym nowoczesnym rozwiązaniom, PE w Siedlcach może płynnie reagować na sytuację rynkową i realizować różne warianty pracy, z częściowym wykorzystaniem elektrociepłowni i każdego ze źródeł. Pozwala to na optymalizację pracy obiektów pod kątem ekonomicznym. – Pomimo bardzo trudnego czasu dla branży ciepłowniczej, udało się nam osiągnąć wszystkie zamierzone cele – podkreśla Marzena Komar, Prezes PE – Jest to wynik konsekwentnej polityki Przedsiębiorstwa oraz zaangażowania pracowników. Istotne dla nas jest utrzymanie dalszego tempa rozwoju, realizacji celów neutralności klimatycznej, dostosowanie się do zaostrzonych norm oraz podążanie drogą innowacji i przewidywania kierunku przemian.

Ostatnie dziesięciolecia dla PE, to nieustanne inwestycje, m.in. przystosowanie układu wody sieciowej oraz układu chłodzenia elektrociepłowni gazowej do potrzeb odbioru ciepła z kondensacyjnej turbiny parowej, modernizacja czterech kotłów węglowych z wykorzystaniem technologii ścian szczelnych, konwersja paliwowa dwóch kotłów węglowych na kotły opalane gazem, modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej (wymiana rur tradycyjnych na preizolowane), rozwój Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej, monitoring jakości powietrza czy budowa instalacji fotowoltaicznej. W związku z wymogami środowiskowymi PE podjęło decyzję o budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z odzyskiem energii (ITPOK). Jest to kolejny krok w kierunku dekarbonizacji systemu ciepłowniczego miasta Siedlce. Energia cieplna i elektryczna wytwarzana w ITPOK będzie w części energią odnawialną, stanowiąc alternatywę dla energii wytwarzanej dotychczas z paliw kopalnych.

 

ITPOK, czyli energia z odpadów

Miasto Siedlce jako pierwsze w kraju otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii”. Umowa pozwoli na sfinansowanie inwestycji praktycznie w 100% ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt inwestycji to 159 419 883 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 129 570 659 zł. Dotacja to prawie 50%, zaś reszta to pożyczka. Okres karencji w spłacie pożyczki przewidziano na 1,5 roku od zakończenia inwestycji. Oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 1,5% w skali roku. Istnieje możliwość skorzystania z umorzenia pożyczki w wysokości 5 mln zł. Dzięki wynegocjowanym warunkom realizacja przedsięwzięcia nie zagraża bezpieczeństwu funkcjonowania przedsiębiorstwa, ani nie ma negatywnego wpływu na stan budżetu Miasta.

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przewidziana jest na terenie PE na ulicy Starzyńskiego 7. Inwestycja powstanie w miejscu istniejącego placu węglowego na powierzchni około 0,5 ha. Ważnym aspektem usytuowania Instalacji jest możliwość wykorzystania energii powstającej podczas procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Dlatego właśnie tego typu Instalacje budowane są w miastach, przy zakładach cieplnych, w celu minimalizacji strat ciepła. Inwestycje podobne do planowanej w Siedlcach mieszczą się w centrach miast całej Europy i świata. W Polsce działają zakłady m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Poznaniu, Białymstoku, Szczecinie, Zabrzu, Koninie.

 

Bezpiecznie dla mieszkańców i środowiska

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz zaawansowanego i sprawdzonego systemu oczyszczania spalin, ITPOK będzie całkowicie bezpieczna dla środowiska i zdrowia mieszkańców Siedlec i okolic. Przeprowadzona w ramach Raportu Oddziaływania na Środowisko ocena oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska potwierdza, że Instalacja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających powietrze oraz nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w dzień oraz w nocy. Przewidziane w instalacji układy monitorowania emisji pozwolą na weryfikację znacznie szerszego spektrum emitowanych związków, m. in. takich zanieczyszczeń, jak tlenek węgla, halogenki, związki organiczne, metale ciężkie (w tym rtęć) czy dioksyny, które nie są wymagane dla dużych ciepłowni opalanych węglem. Należy podkreślić, że emisja zanieczyszczeń z ITPOK będzie mniejsza niż z instalacji wykorzystujących jako paliwo miał węglowy, np. kocioł WR-25, który jest używany w zakładzie emitujący rocznie 471,7 ton/rok dwutlenku siarki (SO₂), podczas gdy Instalacja o podobnej mocy tylko 18 ton/rok. Tlenków azotu (NOx) przedostaje się do powietrza 145 Mg/rok w przypadku kotła, natomiast w przypadku ITPOK emitowanych jest 72,4 ton/rok. ITPOK produkuje nie tylko mniej tlenków azotu i siarki, ale także 10-krotnie mniej pyłów.

Układy oczyszczania spalin wykorzystywane w nowoczesnych Instalacjach znacząco przewyższają skutecznością te stosowane nawet w najnowocześniejszych dużych obiektach spalania paliw konwencjonalnych, w tym np. elektrowniach węglowych. Dobrym przykładem może być tutaj Ekospalarnia KHK Kraków dostarczająca w ostatnich latach aż 12% ciepła do sieci ciepłowniczej. Na jej terenie w 2017 roku powstała pasieka, mieszka w niej 400 tys. pszczół, które produkują rocznie ok. 100 kg miodu. Pszczoły miodne są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Po 6 latach owady mają się doskonale.

Prace związane z budową spalarni nie będą odbiegały swoim charakterem od typowych robót budowlano-konstrukcyjno-montażowych, przez co nie spowodują zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska naturalnego. Instalacja będzie składała się z jednej linii technologicznej o nominalnej wydajności 24 780 ton/rok. Zaopatrzona w palenisko rusztowe zapewni możliwość przekształcania odpadów z odzyskiem energii, natomiast powstające spaliny będą skutecznie oczyszczane. Linia technologiczna pozwoli na prowadzenie spalania w ruchu ciągłym, na maksymalnym poziomie ok. 2,95 t/godzinę. Odpady będą na bieżąco dowożone przez ok. 6 pojazdów o średniej ładowności ok. 18 ton. Dla porównania, w roku 2021 średnio dziennie wjeżdżało i wyjeżdżało ok. 50 pojazdów. Rozładunek nastąpi w bunkrze, gdzie powietrze będzie zasysane do środka, eliminując przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. Brak konieczności składowania odpadów spowoduje mniejsze opłaty za odpady. Pozostałe po spaleniu popioły wykorzystywane będą przez firmy budowlane. Warto wspomnieć, że wymagające i rygorystyczne podejście do tematu odpadów i odnawialnych źródeł energii przez regulacje UE sprawia, że istotna staje się nie tylko efektywna gospodarka odpadami, ale także skuteczna eksploatacja elektrociepłowni, która umożliwi wytworzenie przy jak najniższym koszcie, jak największej ilości energii z przetwarzanych odpadów.

Naszym celem jest zapewnienie satysfakcji naszych odbiorców z otrzymanego produktu w postaci ekologicznego ciepła, które wpływa na poprawę jakości powietrza. PE sukcesywnie dąży do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego. Strategia rozwoju Przedsiębiorstwa zakłada intensyfikację działań prowadzących do identyfikacji oraz wykorzystania lokalnych zasobów ciepła odpadowego i OZE, takich jak np. pompa ciepła przy oczyszczalni ścieków, instalacja kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych – podsumowuje Prezes M. Komar.

(PE Siedlce_fot. 1)

(PE Siedlce_fot. 2)

(PE Siedlce_fot. 3)

Wydania archiwalne