W stronę odnawialnych źródeł energii

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim jest największym regionalnym dostawcą energii cieplnej do budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i instytucji. Spółka nieustannie modernizuje źródło ciepła, węzły i sieci przesyłowe. Dążenia przedsiębiorstwa idą w kierunku niezawodności, ekonomiczności i poprawy efektu ekologicznego. Nie zapomina przy tym o szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając często inicjatywy o zasięgu ponadlokalnym.

Dla odbiorców ciepła i środowiska

PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie, systematycznie modernizuje źródło ciepła w celu podniesienia jego sprawności i niezawodności. Na bieżąco wymieniane są stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej, wraz z modernizacją węzłów cieplnych. Spółka komputeryzuje procesy wytwarzania i przesyłu ciepła, które dostarcza do ponad 60% obiektów w mieście. Celem podejmowanych działań jest spełnianie wysokich wymagań odbiorców i ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko. W latach 2016-2022 Przedsiębiorstwo zintensyfikowało działania modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie funkcjonalności, konkurencyjności, sprawności źródła ciepła i sieci przesyłowych, a także poprawę strony użytkowej i wizualnej posiadanego mienia. Od 2016 roku zmniejszona została moc ciepłowni poniżej 20 MW, poprzez wyłączenie z eksploatacji jednego z kotłów. Radzyński PEC od tego czasu nie uczestniczy z systemie ETS i nie kupuje uprawnień do emisji dwutlenku węgla, których wartość jest cały czas bardzo wysoka. W 2016 roku został całkowicie zmodernizowany jeden z pracujących kotłów WR 5. Wszystkie jego elementy wymieniono na nowe, zastosowano pełną automatykę oraz wmontowano nową instalację odpylania z filtrami workowymi. Inwestycja służyła poprawie efektywności energetycznej. Zamontowano także elementy automatyki, które spowodowały zintegrowanie pracy wszystkich pracujących kotłów. W tym samym roku wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej, wykorzystującą proces odtleniania katalitycznego o skuteczności powyżej 99,8%. Instalacja jest stosunkowo prosta i efektywna, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji i zajmuje mało miejsca. Następny etap modernizacji źródła ciepła przeprowadzono w 2018 roku. Ukończono wtedy przebudowę czwartego kotła o mocy 2,5 MW w technologii ścian szczelnych. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy efektywności pracy ciepłowni, zwiększenia jej mocy, co pozwoliło przyłączać kolejnych odbiorców ciepła.

 

Z dotacjami unijnymi – zadanie pierwsze …

W 2019 roku Zarząd Przedsiębiorstwa zmierzając w kierunku zmniejszania ilości spalanego węgla, otrzymał dotację unijną w NFOŚiGW na nową inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Założeniem było zainstalowanie dwóch silników gazowych kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej 1,51 MWth. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji UE w kwocie 3,517 mln zł oraz długoterminowej pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w kwocie 3,811 mln zł. Inwestycję odebrano w kwietniu 2022 roku i od tego czasu pracuje bez zarzutów. Przedsiębiorstwo 14 czerwca 2022 roku uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a 26 września 2022 roku dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej na kogenerację. W niepełnym 2022 roku kogeneracja gazowa wyprodukowała 30888 GJ ciepła i 6553 MWh energii elektrycznej. Dzięki jej funkcjonowaniu zmniejszyło się zużycie węgla o około 1600 ton. Jak podkreśla Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, nowa inwestycja przynosi dodatkowe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, której część (około 10%) Przedsięborstwo zużywa na własne potrzeby i nie musi jej kupować: – Produkcja energii cieplnej z kogeneracji, pracując także poza sezonem grzewczym, dostarcza energię do ogrzania wody użytkowej. Nie ma więc potrzeby uruchamiania kotłów węglowych w lecie, co wpływa korzystnie na czystość powietrza w mieście.    

 

… i zadanie drugie

Kolejnym zadaniem z udziałem dotacji unijnej był ukończony w 2021 roku projekt pn: „Termomodernizacja  budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Inwestycja opiewała na kwotę 395 tys. zł brutto, w tym uzyskana dotacja z UE wynosiła 138 tys. zł. Dzięki tej inwestycji Przedsiębiorstwo zmniejszyło koszt swojego funkcjonowania, a audyt energetyczny po roku od zakończenia inwestycji wykazał osiągnięcie wskaźników rezultatu.

Generalnie w latach 2016-2022 radzyński PEC wybudował nowe sieci o długości ponad 2,7 km, zamontował 36 nowych węzłów cieplnych oraz pozyskał 88 grupowych i indywidualnych odbiorców ciepła. Na inwestycje wydatkowano łącznie około 13,2 mln zł, w tym 7,4 mln zł w formie pożyczek, 3,7 mln zł dotacji UE i 2,1 mln zł środków własnych. Spółka inwestuje w urządzenia telemetryczne, które umożliwiają zdalne sterowanie pracą węzłów cieplnych. Pozwala to na znaczne usprawnienie ich obsługi oraz stabilizację procesów zachodzących w sieciach przesyłowych. Przekłada się to na wymierne korzyści finansowe nie tylko dla dostawcy, ale przede wszystkim odbiorców ciepła. Zamontowano także urządzenia elektroniczne (moduły) na licznikach zużycia energii cieplnej, co umożliwia zdalne i szybkie odczytywanie zużycia ciepła. W ostatnim roku wprowadzono do użytkowania wodomierze z modułami do zdalnego odczytu zużycia wody na uzupełnienie. Spółka ma szeroko zakrojone plany inwestycyjne, które będą opierały się na rozszerzaniu kogeneracji z udziałem odnawialnych źródeł energii.

 

Mecenas i darczyńca

Przedsiębiorstwu nieobca jest społeczna odpowiedzialność biznesu, będąc darczyńcą dla szeregu podmiotów, m.in. stowarzyszeń i fundacji, działających w sferze kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, szkół oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej ludziom poszkodowanym w różny sposób. Spółka współfinansuje występy muzyków w ramach corocznych Dni Karola Lipińskiego oraz wydarzenia teatralne z udziałem artystów spoza miasta. Na pomoc mogą liczyć młodzi radzyńscy akordeoniści z zespołu „Arti Sentemo”, sportowcy uprawiający piłkę nożną, tenis stołowy, taekwon-do, szachy. Ze wsparcia finansowego korzystają ponadto radzyńskie stowarzyszenia zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Ósmy Kolor Tęczy, Parafialny Zespół Caritas, kluby seniora, a także instytucje ponadlokalne, jak np. Fundacja Koniczynka w Chorzowie, Fundacja Siepomaga. W 2022 roku Spółka wydała na różnego rodzaju działania pomocowe około 50 tys. zł.

 

Trochę historii …

Budowę ciepłowni w Radzyniu Podlaskim rozpoczęto w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia, z chwilą zaistnienia potrzeby ogrzania budowanych bloków mieszkalnych na tzw. Osiedlu Zabielska oraz szpitala. W 1985 roku podłączono najstarsze bloki należące do Osiedla Bulwary. W latach 90. nastąpiła likwidacja większości małych źródeł ciepła w centrum miasta, co w znacznej mierze przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Od 1994 do 2001 roku likwidowano kotłownie w centrum miasta, zaś ostatnią należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej DOM wygaszono w 2018 roku, a bloki przyłączono do PEC. 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę komunalną, w oparciu o Ksh. Od tego czasu nosi ono nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, z kapitałem zakładowym o wartości 2,23 mln zł.

(PEC w Radzyniu Podlaskim_fot. 1 – Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim)

(PEC w Radzyniu Podlaskim_fot. 2)

(PEC w Radzyniu Podlaskim_fot. 3)

Wydania archiwalne