Stargardzkie TBS wciąż buduje

Tegoroczny zwycięzca Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego – Stargardzkie TBS Sp. z o.o., jest jednym z krajowych liderów realizujących budowę mieszkań pod wynajem, objętych dopłatami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W latach 1998-2022 Spółka oddała do użytku 34 budynki mieszkalne z 856 lokalami. W tym czasie zbudowano również 6 lokali użytkowych, wśród których znalazł się żłobek. W dorobku inwestycyjnym Spółki widnieje także budynek oświatowy, noclegownia dla bezdomnych oraz Stargardzkie Centrum Nauki. Swoistym „oczkiem w głowie” Stargardzkiego TBS jest realizowany już od wielu lat Program „Potrzebny Dom”, w ramach którego powstają mieszkania wspomagane dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dzieci opuszczających formy pieczy zastępczej.

 

Z bogatym portfolio inwestycyjnym

Ostatnią realizacją stargardzkiej Spółki jest oddany do użytku w 2022 roku budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki 72. Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem finansowania zwrotnego z BGK, w ramach rządowego programu popierania budownictwa społecznego (1,4 mln zł) oraz z udziałem finansowym Gminy-Miasta Stargard i innych partycypantów. Na jej realizację pozyskano bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 1,3 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości ponad 500 tys. zł. Najemcy zostali objęci dopłatami do czynszu, w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy prace związane z inwestycją przy ul. Śniadeckiego 13A, 13B i 13C, w wyniku której powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni      1460 m2 z 33 lokalami o wysokim standardzie z przeznaczeniem na wynajem – informuje Agata Kmieć-Łuciuk Prezes Zarządu Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – Na jej realizację pozyskaliśmy bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 6,8 mln zł oraz środki  z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1,2 mln zł.

W 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 19 o powierzchni około 792 m2 z 16 lokalami mieszkalnymi. Opracowano również dokumentację i złożono wiosek do konkursu ogłoszonego przez PFRON, na budowę budynku przeznaczonego na wspomagane społeczności mieszkaniowe (mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami). Spółka ogłosiła ponadto konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania na cele mieszkalne działek przy ul. Żybułtowskiej. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w maju 2023 roku.

W 2022 roku Stargardzkie TBS kontynuowało działania zmierzające do uruchomienia programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”. Zgodnie z przyjętym projektem powstaną dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (19 i 18 lokali). Jeden z nich planuje się przeznaczyć do zasiedlenia wg nowego programu mieszkaniowego – „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”.

 

Zarządzanie i wszechstronna modernizacja

Spółka zarządza nie tylko swoimi budynkami, ale także zasobem komunalnym oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych. Łącznie w 2022 roku, w zarządzanym zasobie liczącym 626 budynków, zrealizowano remonty na kwotę blisko 10 mln zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach komunalnych, z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W ciągu 4 lat projektem objęto 8 budynków. Poza tym w budynkach przeprowadzono dodatkowe prace remontowe, jak: remont klatki schodowej wraz z remontem stolarki schodowej, wydzielenie łazienki, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana instalacji gazowej. Prowadzone były również intensywne prace związane z modernizacją wolnych lokali komunalnych, przy wykorzystaniu środków z Funduszu Dopłat. Dotyczyły one m.in. wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania łazienek i toalet w każdym z lokali. Jednocześnie wykonano kompleksowy remont ścian i sufitów wraz z wymianą okładzin podłogowych i drzwi oraz instalacji elektrycznej z montażem plafonier w łazienkach. W ubiegłym roku przeprowadzono ponadto w budynkach wspólnot mieszkaniowych prace remontowe, które wymagały zaciągnięcia kredytów inwestorskich w banku, pożyczek ze Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego (SARL), jak również drobne prace remontowe, które były w całości pokryte z własnych środków wspólnot mieszkaniowych.

 

Wsparcie dla uchodźców i mieszkania wspomagane

Spółka na zlecenie Gminy-Miasta Stargard i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przygotowała w pełni remontując i wyposażając 56 miejsc pobytu dla uchodźców wojennych z Ukrainy w budynku przy ul. Bogusława IV, organizując ponadto pomoc oraz administrowanie budynkiem. Miniony rok to również kontynuacja realizowanego od wielu lat Programu „Potrzebny Dom”, w ramach którego zbudowano już ponad 100 mieszkań wspomaganych dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dzieci opuszczających formy pieczy zastępczej. W 2022 roku kontynuowane było także wspieranie w pozyskiwaniu mieszkań dla dużych rodzin wychowujących czworo lub więcej dzieci.

W ramach programu „Potrzebny Dom” realizowanych jest nieprzerwanie 6 podprogramów. Pierwszy z nich – „Bez Barier”, zapewnia mieszkania w pełni przystosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie, ze wsparciem opiekunów-asystentów (ogółem 59 mieszkań). Z kolei podprogram „Nie Sami” oferuje mieszkania przystosowane do potrzeb osób starszych (24 lokale), przy jednoczesnym wsparciu w codziennym życiu, m.in. poprzez bezpośrednią pomoc w prowadzeniu domu oraz zapewnieniu aktywizacji społecznej (udział w Klubie Senior+). Trzecią składową programu „Potrzebny Dom”, jest podprogram „Na Start” stwarzający warunki do przystosowania się wychowanków pieczy zastępczej do codziennego życia oraz uzyskania mieszkania samodzielnego. Niezwykle istotnym projektem jest „Nasz Dom”, przygotowany dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego, w ramach którego placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przy wykorzystaniu założeń mieszkań rodzinkowych o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym. Piąty podprogram – „Od Nowa”, został skierowany do osób bezdomnych, zapewniając im dwuetapowe dojście do własnego, docelowego mieszkania (11 lokali). Składową „Potrzebnego Domu” jest również „Duża Rodzina”. Ten szósty podprogram został uruchomiony w 2021 roku, z myślą o rodzinach wychowujących czworo lub więcej dzieci, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Dla szczególnie potrzebujących i seniorów

W ubiegłym roku kontynuowano współpracę z Gminą-Miasto Stargard, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddziałem w Stargardzie w zakresie prowadzenia mieszkania przystosowanego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” realizowanego od 2020 roku w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, objętym Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2022 roku kontynuowany był ponadto program „Złota Rączka” (uruchomiony w 2019 roku). Jego beneficjentami mogą być osoby w wieku powyżej 75 lat, mieszkające samotnie i posiadające Stargardzką Kartę Seniora. W ramach tego programu wykonywane są drobne prace remontowe, jak np. wymiana żarówki, naprawa gniazdek elektrycznych, cieknącego kranu lub niedziałającej spłuczki. W 2022 roku wykonano 39 tego typu usług, przeznaczajac na ten cel środki uzyskane z budżetu Miasta w wysokości blisko 3 tys. zł.

 

(Stargardzkie TBS_fot. 1)

(Stargardzkie TBS_fot. 2)

Wydania archiwalne