Niezawodnie, ekonomicznie i w zgodzie z ekologią

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim to największy dostawca energii cieplnej do budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i instytucji w mieście. Priorytetem Spółki jest zarówno modernizacja źródeł ciepła, jak i węzłów oraz sieci przesyłowych, realizowana w kierunku niezawodności, ekonomiczności i poprawy efektu ekologicznego. Ciepłownicy z Radzynia Podlaskiego nie zapominają przy tym o szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając przy tym często inicjatywy o zasięgu ponadlokalnym.

 

Od małej ciepłowni do spółki komunalnej

W drugiej połowie lat 70. minionego stulecia, z chwilą zaistnienia potrzeby ogrzania budowanych bloków mieszkalnych na tzw. Osiedlu Zabielska oraz szpitala, rozpoczęto budowę ciepłowni. W 1985 roku podłączono najstarsze bloki należące do Osiedla Bulwary. W latach 90. nastąpiła likwidacja większości małych kotłowni w centrum miasta, co w znacznej mierze przyczyniało się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza: ostatnią, należącą do SM „DOM”, wygaszono w 2018 roku. W dniu 1 lipca 1997 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę komunalną, w oparciu o Ksh. Od tego czasu nosi ono nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, z kapitałem zakładowym o wartości 2,23 mln zł.

Obecnie PEC Sp. z o. o. to nowoczesna firma, która bez obaw sięga po najnowsze technologie, systematycznie modernizuje źródło ciepła, wymienia stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej oraz modernizuje węzły cieplne – wylicza Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu. – Procesy wytwarzania i przesyłu ciepła, które dostarcza do ponad 60% obiektów w mieście, są w pełni skomputeryzowane. W latach 2016-2023 zintensyfikowaliśmy działania modernizacyjne, które spowodowały zwiększenie funkcjonalności, konkurencyjności, sprawności źródła ciepła i sieci przesyłowych, a także poprawiły stronę użytkową i wizualną posiadanego mienia.

Od 2016 roku zmniejszono moc ciepłowni do poziomu poniżej 20 MW, aby nie uczestniczyć z systemie ETS i nie kupować uprawnień do emisji CO2. Wtedy też został całkowicie zmodernizowany jeden z pracujących kotłów WR 5. Wszystkie jego elementy wymieniono na nowe, zastosowano pełną automatykę oraz wmontowano nową instalację odpylania z filtrami workowymi. Inwestycja służyła poprawie efektywności energetycznej. Zamontowano także elementy automatyki, które spowodowały zintegrowanie pracy wszystkich pracujących kotłów. W tym samym roku wykonano nowoczesną instalację zmiękczania i odgazowania wody sieciowej, wykorzystującą proces odtleniania katalitycznego o skuteczności powyżej 99,8%. Instalacja jest przy tym stosunkowo prosta i efektywna, charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji i zajmuje mało miejsca. Następny etap modernizacji źródła ciepła przeprowadzono w 2018 roku. Ukończono wtedy przebudowę czwartego kotła o mocy 2,5 MW w technologii ścian szczelnych. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy efektywności pracy ciepłowni i zwiększenia jej mocy, co pozwoliło przyłączać kolejnych odbiorców ciepła.

 

Kogeneracja z dotacjami unijnymi

W 2019 roku Zarząd Przedsiębiorstwa zmierzając w kierunku zmniejszania ilości spalanego węgla, otrzymał dotację unijną w NFOŚiGW na nową inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim, w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Założeniem było zainstalowanie dwóch silników gazowych kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej 1,51 MWth. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji UE w kwocie 3,517 mln zł oraz długoterminowej pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w kwocie 3,811 mln zł. Inwestycję odebrano w kwietniu 2022 roku i od tego czasu pracuje nieustannie. 14 czerwca 2022 roku Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a 26 września dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej na kogenerację. Produkcja energii cieplnej z kogeneracji, pracując także poza sezonem grzewczym, dostarcza energię do ogrzania wody użytkowej. Nie ma więc potrzeby uruchamiania kotłów węglowych w lecie, co wpływa na czystość powietrza w mieście.

Drugim zadaniem z udziałem dotacji unijnej był ukończony w 2021 roku projekt pn: „Termomodernizacja  budynku biurowego PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Inwestycja opiewała na kwotę 395 tys. zł brutto, w tym uzyskana dotacja z UE wynosiła 138 tys. zł. Dzięki tej inwestycji Przedsiębiorstwo zmniejszyło koszt swojego funkcjonowania, a audyt energetyczny po roku od zakończenia inwestycji wykazał osiągnięcie wskaźników rezultatu.

W 2023 roku w ciepłowni zamontowano zestaw do demineralizacji wody sieciowej (tzw odwrócona osmoza), który współpracuje z instalacją odgazowania wody i skutecznie niweluje niepożądane substancje z wody sieciowej. Ten rok był pierwszym, w którym wysokosprawna kogeneracja gazowa przepracowała cały rok przesyłając do sieci ciepło w ilości 38842 GJ (ponad 27% przesyłu ciepła) i dostarczyła 8271 MWh energii elektrycznej generującej dodatkowe przychody: z tego ok. 11% trafia na własne potrzeby. Dzięki funkcjonowaniu kogeneracji gazowej zmniejszyło się zużycie węgla o ok. 2000 ton.

 

W stronę ciągłego rozwoju

W latach 2016-2023 radzyński PEC wybudował nowe sieci o długości ponad 2,8 km, zamontował 40 nowych węzłów cieplnych oraz pozyskał 94 odbiorców ciepła grupowych i indywidualnych. Co roku Spółka inwestuje w urządzenia telemetryczne, które umożliwiają zdalne sterowanie pracą węzłów cieplnych, usprawniając znacząco ich obsługę oraz stabilizując procesy zachodzące w sieciach przesyłowych. Przekłada się to na wymierne korzyści finansowe nie tylko dla dostawcy, ale przede wszystkim odbiorcy ciepła. Zamontowano także urządzenia elektroniczne (moduły) na licznikach zużycia energii cieplnej, co umożliwia zdalne i szybkie odczytywanie zużycia ciepła. Spółka wprowadziła do użytkowania wodomierze z modułami  do zdalnego odczytu zużycia wody na uzupełnienie.

W ciągu ośmiu ostatnich lat wydatkowano łącznie na inwestycje około 13,73 mln zł, w tym 7,4 mln zł w formie pożyczek, 3,7 mln. zł z dotacji z UE i 2,63 mln zł ze środków własnych.

Przedsiębiorstwo w każdym roku wypracowuje zysk, który w 2023 roku osiągnął wysoki  poziom 4,7 mln zł netto – podkreśla Prezes J. Woźniak. – Wypracowanie go, to skutek podjętych dobrych decyzji oraz systematyczej pracy całej załogii. Spółka mając obecnie trwałe podstawy finansowe, jest przygotowana na szeroko zakrojone plany inwestycyjne, które będą opierały się na rozszerzaniu kogeneracji ze znacznym udziałem odnawialnych źródeł energii. Celem jest osiągnięcie systemu efektywnego energetycznie, co nastąpi w ciągu trzech lat. Liczymy w tym względzie na dotacje unijne, ułatwiające i przyspieszające realizację zamierzeń inwestycyjnych.

 

Otwarci na lokalne potrzeby

Przedsiębiorstwu nieobca jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Spółka jest darczyńcą dla szeregu podmiotów, m.in. stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, szkół, przedszkoli oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej ludziom poszkodowanym w różny sposób. Spółka współfinansuje występy muzyków w ramach corocznych Dni Karola Lipińskiego oraz wydarzenia teatralne z udziałem artystów spoza miasta. Na pomoc mogą liczyć młodzi radzyńscy akordeoniści z zespołu „Arti Sentemo”, zwolennicy turystyki zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym O/Radzyń Podlaski, czy w Radzyńskim Stowarzyszeniu „Podróżnik”, sportowcy uprawiający piłkę nożną, tenis stołowy, taekwon-do, szachy. Ze wsparcia finansowego korzystają ponadto radzyńskie stowarzyszenia zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Ósmy Kolor Tęczy, Parafialny Zespół Caritas, kluby seniora, a także instytucje ponadlokalne, jak np. Fundacja Koniczynka w Chorzowie, Fundacja Siepomaga. W 2023 roku Spółka wydała na ten cel ponad 40 tys. zł.

(PEC w Radzyniu Podlaskim_fot. 1 – Jerzy Woźniak, Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim)

(PEC w Radzyniu Podlaskim_fot. 2)

(PEC w Radzyniu Podlaskim_fot. 3)

 

Wydania archiwalne